caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/265961/070902_Capatect_Top-Fix_CZ.png

Capatect Top Fix Kleber

Účel použití

Capatect Top Fix Kleber je minerální, cementem pojené lepidlo s organickými zušlechťujícími přísadami výhradně pro lepení fasádních izolačních desek. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.

Vlastnosti

třída reakce na oheň A1 (EN 13501-1)

výborné užitné vlastnosti

zušlechťující přísady pro snadné a rychlé zpracování

minerální pojivo s plastifikátory a optimální velikost zrna

vhodně zvolená a odstupňovaná kombinace křemenných a vápencových plniv

vysoká přilnavost

přátelské pro životní prostředí

Materiálová báze

Suchá maltová směs s minerálními pojivy, zušlechtěná organickými přísadami.

Balení / velikosti nádob

Pytel 25 kg, 42 pytle na paletě.

Barevné odstíny

Červenošedý.

Skladování

V suchu, chránit před vlhkostí jako cement. Skladovatelnost max. 6 měsíců.

Hustota

Cca 1,7 kg/dm3.

Sypná hustota

Cca 1,4 kg/dm3.

Přilnavost

≥ 0,25 MPa na betonu
≥ 0,08 MPa na izolantu
zkoušeno podle ETAG 004

Konzistence

Práškovitá.

Vhodné podkladové materiály

Minerální omítky a omítnuté zdivo. Pro lepení desek z minerální vaty i polystyrénových desek.

Úprava podkladového materiálu

Podklad musí být čistý, suchý, nosný, bez uvolňujících se součástí, zbytků starých nátěrů nebo omítek. Při přípravě a posuzování podkladu respektujte  ustanovení našeho montážního návodu a normy ČSN EN 73 2901. Staré nosné a pevné minerální nátěry před nanášením lepidla zdrsněte, aby se dosáhlo lepší přídržnosti. Staré, problematické nátěry nebo omítky musí být beze zbytku odstraněny. Pro orientační ověření vhodnosti podkladu nalepte lepidlem Capatect Top Fix Kleber na podklad čtverec výztužné tkaniny alespoň 30 x 30 cm. Při pokusu o vytržení tkaniny z lepidla (nejdříve po 3 dnech) se nesmí od podkladu oddělit tkanina i s lepidlem, ale musí se tkanina vytrhnout z vrstvy lepidla. Chybějící části jádrové omítky nebo jiné nerovnosti je třeba vyrovnat vhodnou jádrovou omítkou. Křídující nebo sprašující podklady je třeba zpevnit vhodným penetračním prostředkem.

Příprava materiálu

Obsah jednoho pytle postupně vsypejte do cca 6 litrů vody a promíchejte pomaluběžným motorovým míchadlem po dobu alespoň 5 minut do homogenní směsi bez hrudek. Nechte cca 10 minut odstát, a znovu krátce promíchejte.

K míchání lze použít i vhodné průběžné míchačky.

Postup nanášení

V zásadě platí náš návod k montáži tepelně izolačních systémů Capatect.

Lepení desek:

Capatect Top Fix Kleber se nanáší na zadní stranu izolační desky v rámečku  o šíři cca 6 cm po obvodu desky a 3 terčích velikosti dlaně do plochy desky. Množství lepidla je třeba volit tak, aby po usazení desky bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepením lze vyrovnat nerovnosti podkladu do 1 cm.

Použití k zesílení izolační vrstvy:

-          k lepení polystyrénových desek na polystyrénové desky

-          k lepení polystyrénových desek na omítku stávajícího tepelně izolačního systému

Strojní nanášení:

Capatect Top Fix Kleber je možné vhodným zařízením nanášet buď na zadní stranu desky (formou rámečku po okraji desky a pásu tvaru W nebo M do plochy, aby bylo nalepeno alespoň 40% plochy), nebo přímo na stěnu. Lepidlo musí být nanášeno, případně upraveno zubatým hladítkem tak, aby i v tomto případě bylo nalepeno alespoň 40% plochy. Lepidlo nanášejte jenom na takovou plochu, abyste desky stačili bezprostředně nalepit. Povrchovým zaschnutím lepidla by se snížila přídržnost desek.

Desky se lepí od spodní hrany systému na vazbu. Ve spojích musí desky těsně přiléhat, lepidlo nesmí být ve spáře mezi deskami.

Spotřeba

Lepení cca 5 kg/m2. Jedná se o směrnou hodnotu bez záruky. Skutečnou spotřebu ověřte přímo na objektu.

Podmínky při zpracování

Během práce a vytvrzování lepidla nesmí teplota klesnout pod 5oC. Nepracujte na Sluncem vyhřátých stěnách, při dešti, za vysoké vlhkosti, nebo při silném větru.

Vysychání / doba vysychání

Při 20oC a 65% vlhkosti cca 24 hodin. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje cement.

Dráždí kůži.Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování prachu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Prosím pozor (stav v době tisku)

Aby byly zachovány všechny vlastnosti lepidla Capatect Top Fix Kleber, nemíchejte jej s jinými materiály.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle platných místních předpisů. Vytvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostní listy

Technické informace

Bezpečnostní listy