Zásady ochrany osobních údajů

Caparol Czechia s.r.o.

IČ: 608 25 847

se sídlem Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 349050

(dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@caparol.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa

 

Cookies

Stejně tak jako na dalších mnoha webových stránkách i naše webové stránky používají cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Cookies jsou využívány jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Pomocí cookies proto dokážeme odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím jednotlivých uživatelů.

Na našich webových stránkách využíváme krátkodobá cookies (tzv. „session cookies“), která jsou pouze dočasná a zůstávají uložená ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete. Na našich webových stránkách používáme rovněž cookies analytická, která nám umožňují analyzovat chování uživatelů na našem webu.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. vyhotovení nabídky či zasílání obchodní sdělení o nových produktech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@caparol.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. spolupracujícím společnostem;
 3. externí advokátní kanceláři;
 4. auditorům
 5. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@caparol.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Předpisy o ochraně osobních údajů při používání aplikace Piwik Pro

Provozovatel těchto webových stránek používá software "PiwikPro" německé společnosti Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín, Německo) pro účely webové analýzy a správy souhlasů. Při použití softwaru PiwikPro jsou shromažďovány analytické soubory cookie, aby byla uživatelská cesta použitelná pro poskytovatele webových stránek za účelem optimalizace uživatelského zážitku návštěvníků webových stránek zlepšením kvality a obsahu. K tomuto účelu se používají tzv. analytické soubory cookie, které poskytovateli těchto webových stránek poskytují přehled o používání webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace o uživateli z internetového prohlížeče na koncové zařízení uživatele. Shromažďované informace jsou pravidelně:

 • IP adresa
 • Operační systém
 • ID prohlížeče
 • Místo přístupu
 • Doba trvání přístupu

Použití analytických souborů cookie vyžaduje váš výslovný souhlas. Provozovatel těchto webových stránek používá analytické soubory cookie pouze v případě, že jste k tomu předem udělili svůj samostatný a výslovný souhlas prostřednictvím banneru se souhlasem se soubory cookie. V takovém případě se používají analytické soubory cookie, které umožňují analýzu statistického pokrytí této webové stránky, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření, jakož i testovací postupy, např. k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím PiwikPro je váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO.

Provozovatel těchto webových stránek výslovně vylučuje předávání vašich údajů jiným třetím stranám, zejména do třetích zemí mimo EU.

Pokud jste udělili souhlas s používáním analytických souborů cookie, máte možnost jej kdykoli odvolat s platností do budoucna.

Více informací o ochraně osobních údajů u společnosti PiwikPro najdete zde: https://piwik.pro/privacy-policy/

 

Právní základ

Účel skladování

Doba skladování

Námitka / možnost vyloučení

Čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO (souhlas)

Účelem zpracování je optimalizace naší online nabídky a naší webové prezentace.

Pokud jste udělili souhlas s používáním analytických souborů cookie, je účelem tohoto souhlasu statistická analýza pokrytí těchto webových stránek, měření úspěšnosti našich online marketingových opatření a provádění testovacích postupů, např. za účelem testování a optimalizace různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo jakmile odvoláte svůj souhlas.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018

Cookies