Zásady ochrany osobních údajů

Caparol Czechia s.r.o.

IČ: 608 25 847

se sídlem Walterovo náměstí 329/3
158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 349050

(dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@caparol.cz.

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. obchodní firma,
 3. adresa nebo sídlo společnosti,
 4. identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 5. telefonní číslo nebo
 6. e-mailová adresa

 

Cookies

Stejně tak jako na dalších mnoha webových stránkách i naše webové stránky používají cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Cookies jsou využívány jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Pomocí cookies proto dokážeme odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím jednotlivých uživatelů.

Na našich webových stránkách využíváme krátkodobá cookies (tzv. „session cookies“), která jsou pouze dočasná a zůstávají uložená ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete. Na našich webových stránkách používáme rovněž cookies analytická, která nám umožňují analyzovat chování uživatelů na našem webu.

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies můžete pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. vyhotovení nabídky či zasílání obchodní sdělení o nových produktech. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@caparol.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní;
 2. spolupracujícím společnostem;
 3. externí advokátní kanceláři;
 4. auditorům
 5. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@caparol.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Ustanovení o ochraně osobních údajů při používání PiwikPro 

Pro účely webové analýzy používáme software "PiwikPro" od německé společnosti Piwik PRO GmbH (Kurfürstendamm 21, 10719 Berlín, Německo). Pomocí softwaru PiwikPro shromažďujeme informace o návštěvnících webových stránek, abychom mohli zaznamenávat podrobnosti o používání a poskytování našich webových stránek. Takto shromážděné informace používáme za účelem optimalizace uživatelského prostředí návštěvníků webových stránek a pro správu webových stránek obecně. 

Existují dva různé způsoby použití tohoto nástroje v závislosti na tom, zda jste k tomu dali souhlas, či nikoli.

 • Se souhlasem: Pokud nám udělíte souhlas, umístíme do vašeho prohlížeče analytické soubory cookie, abychom k vám mohli přiřadit shromážděné údaje a identifikovat vás jako vracejícího se uživatele, pokud naše webové stránky navštívíte znovu. Tyto soubory cookie používáme také k zaznamenávání úspěšnosti našich online marketingových procesů. V tomto případě je právním základem pro nastavení souborů cookie váš souhlas v souladu s § 25 odst. 1 TDDDG. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů, které shromažďujeme prostřednictvím analytického souboru cookie, je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 • Bez souhlasu: Pokud souhlas neudělíte, budeme vaše údaje shromažďovat pouze v omezené formě za účelem analýzy používání webových stránek. V takovém případě přiřadíme vaše údaje k jedné relaci prostřednictvím takzvaného ID relace a osobní odkaz odstraníme ihned po shromáždění. Údaje používáme k dosažení níže popsaného zájmu. V tomto případě je naším právním základem náš oprávněný zájem na dalším rozvoji a optimalizaci webových stránek na základě interakce s uživateli a na správě webových stránek obecně prostřednictvím sledování funkcí a kapacit a jejich případného přizpůsobení. 

   

Kromě toho nastavujeme soubor cookie PiwikPro k uložení souhlasu, který jste poskytli prostřednictvím banneru se soubory cookie. 

Pokud souhlas udělíte, máte možnost jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna, a to tak, že svůj souhlas odpovídajícím způsobem upravíte v našem oznámení o ochraně osobních údajů v části Prohlášení o souborech cookie. 

Provozovatel těchto webových stránek výslovně vylučuje předávání vašich údajů dalším třetím stranám a zejména do třetích zemí mimo EU. 

Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti PiwikPro naleznete zde: https://piwikpro.de/privacy/. 

 

Předpisy o ochraně osobních údajů při používání aplikace Google Maps

Na našich webových stránkách používáme mapovou službu "Google Maps" poskytovatele Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Používání služby Google Maps nám umožňuje zobrazovat polohu naší společnosti, našich prodejců a malířů v rámci našich webových stránek a slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti pro návštěvníky našich webových stránek.

Pro integraci mapové služby "Mapy Google" používáme rozhraní Google Maps API (Application Programming Interface). Google Maps API je programovací rozhraní, které slouží k propojení mapové služby "Google Maps" s našimi webovými stránkami a umožňuje nám tak využívat funkce spojené s touto službou. Pro správné poskytování funkcí této integrace je při jejím použití navázáno spojení mezi vaším prohlížečem a servery poskytovatele Google LLC. Mapová služba "Google Maps" přitom načítá do paměti vašeho prohlížeče (tzv. "cache paměť") svá vlastní webová písma (digitální písma), aby bylo možné správně zobrazit a poskytnout zobrazení mapy služby.

Při používání mapové služby "Mapy Google" jsou vaše osobní údaje (např. IP adresa) předávány společnosti Google a ukládány na jejích serverech. Rádi bychom upozornili, že na zpracování vašich osobních údajů společností Google LLC nemáme žádný vliv. Jsme si vědomi předávání údajů do třetí země a zavedli jsme příslušná ochranná opatření podle čl. 46 GDPR, aby bylo zajištěno zákonné a bezpečné zpracování vašich osobních údajů. V případě vlastní certifikace poskytovatele Google LLC podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů to platí navíc.

Používání Map Google a související zpracování osobních údajů se uskuteční pouze v případě, že udělíte výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas máte samozřejmě právo kdykoli odvolat s účinností do budoucna. To lze provést kliknutím na příslušnou možnost v dolní části každé stránky, na které jsou vloženy Mapy Google. Zákonnost zpracování do okamžiku odvolání souhlasu zůstává nedotčena.

Další informace o nakládání s vašimi osobními údaji a jejich ochraně společností Google naleznete v souvisejících zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: Polityka prywatności Google.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 13.11.2023

Cookies