caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/265953/070901_Capatect_Klebe_176_CZ.png

Capatect Klebe und Armierungsmasse 176

Účel použití

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 se používá k lepení izolačních desek a vytváření základních vrstev v tepelně izolačních systémech Capatect Standard A i B.

Vlastnosti

 • odolná vůči povětrnostním vlivům, voděodolná
 • vysoce paropropustná
 • dlouhá doba zpracovatelnosti
 • stabilní, nestéká
 • šetrná k životnímu prostředí
 • s přidanými aditivy pro hydrofobizaci, lepší nanášení a zlepšení přídržnosti

Materiálová báze

Minerální pojiva, minerální plniva, zpevňovací vlákna, polymerní aditiva.

Balení / velikosti nádob

Pytel 25 kg.

Skladování

Skladujte v suchu na paletách. Chraňte před vlhkostí. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doba trvanlivosti v neporušeném balení je 6 měsíců od data výroby.

Technická data

 • Smrštění maximálně 1,5 mm / m
 • Doba použitelnosti nejméně 120 min
 • Doba pro korekce nejméně 10 min
 • Přídržnost k betonu za sucha nejméně 0,5 MPa
 • k polystyrenu 0,08 MPa
 • k minerální vatě 0,08 MPa
 • Po namočení:
 • - pro polystyren 0,08 MPa
 • - pro minerální vatu 0,03 MPa
 • Po 50 zmrazovacích cyklech 0,5 MPa      
 • Ztráta pevnosti:
 • - po 50 zmrazovacích cyklech maximálně 25 %
 • Paropropustnost minimálně:
 • - pro polystyren 0,04 mg / m • h • Pa
 • - pro minerální vatu 0,1 mg / m • h • Pa
 • Rozmezí teplot - 50 °C -  + 70° C

Koeficient difuzního odporu µ (H2O)

cca 13

Úprava podkladového materiálu

Při přípravě podkladu je nutné dodržovat zavedená pravidla, předpisy a národní normy. Podkladové plochy by měly být rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Je třeba odstranit veškerá znečištění, látky snižující přídržnost (například odbedňovací oleje, zbytky malty a jiných materiálů) a odlupující se vrstvy barvy. Drobnější povrchové nedokonalosti je nutno vyrovnat pomocí malty Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176. Tloušťka vyrovnávací vrstvy by neměla přesáhnout 10 mm. Povrchy s vysokou nasákavostí a povrchy znečištěné prachem je třeba pečlivě očistit a natřít základním nátěrem podle stavu podkladu. Podklady s hladkým povrchem je nutné zdrsnit a natřít základním nátěrem Capatect Putzgrund 605.

Příprava materiálu

Obsah balení Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 (25 kg) opatrně vysypte do nádoby naplněné 5,0 až 6,0 litry čisté vody pokojové teploty. Směs rozmíchejte pomaluběžným míchadlem, aby vznikla homogenní hmota bez hrudek. Směs nechte cca 10 minut odpočinout a znovu ji promíchejte. Pokud je nutné upravit hustotu, přidejte do směsi trochu vody. V závislosti na povětrnostních podmínkách lze směs používat zhruba 2 hodiny od promíchání. Směs, která již začala tuhnout, nesmí být ředěna vodou a opakovaně míchána za účelem dalšího použití.

Postup nanášení

Lepení tepelně izolačních desek:

Připravenou směs naneste po obvodu tepelně izolační desky v pruzích širokých cca 50 mm. Do středu desky naneste směs ve třech terčích o velikosti dlaně. Směs naneste tak, aby kontaktní plocha po usazení desky na podklad tvořila minimálně 40 %. Maximální možná vrstva lepicí směsi by po upevnění tepelné izolace neměla přesáhnout 10 mm. Desky by měly být přilepeny těsně k sobě v jedné rovině tak, aby nevznikly žádné spáry. Je nutné zabránit přítomnosti lepidla mezi tepelně izolačními deskami. Zbytky směsi je nutné odstranit, než zaschnou.

Izolační lamely z minerálních vláken se lepí celoplošně. Lepicí malta se v tomto případě nanáší zubatým hladítkem.

Mechanické upevnění tepelně izolačních desek hmoždinkami se provádí po zatuhnutí lepidla po 1 až 3 dnech po nalepení tepelné izolace.

Nanášení základní vrstvy:

Základní vrstva se nanáší po vyzrání lepidla a upevnění desek hmoždinkami. Povrch tepelně izolačních desek by měl být rovný a přechody mezi jednotlivými izolačními deskami plynulé. Desky z polystyrenu je možné vyrovnat přebroušením; vzniklý prach se musí beze zbytku odstranit. Spáry mezi tepelně izolačními deskami širší než 2 mm je nutné je vyplnit klínky vyříznutými z izolační desky.

Desky z minerální vaty nejprve přestěrkujte malým množstvím malty. Na povrch izolačních desek naneste maltu Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 v potřebné vrstvě (pro pohodlné nanášení malty je možné použít zubaté hladítko). Do malty vložte výztužnou tkaninu Capatect Gewebe 650 s přesahy jednotlivých pásů alespoň 100 mm. Síťovinu následně zapracujte do vrstvy malty a zahlaďte tak, aby síťovina nebyla vidět. Celková tloušťka základní vrstvy by měla být 3-5 mm (polystyren) nebo 4-5 mm (minerální vata), tkanina by měla být v polovině nebo vrchní třetině vrstvy.

Spotřeba

Přibližná spotřeba (kg / m2)

lepení tepelně izolačních desek 4,5 - 6,0

základní vrstva na polystyrenu 4,5 - 5,5

základní vrstva na minerální vatě 5,0 - 6,0

Přesnou spotřebu určete na zkušební ploše. V závislosti na vlastnostech (zejména nerovnostech) podkladu se může spotřeba zvyšovat.

Podmínky při zpracování

Během nanášení a vysychání nesmí být teplota podkladu a okolního vzduchu nižší než

+ 5 °C. S přípravkem nepracujte v případě silného větru, deště a přímého slunečního záření.

Vysychání / doba vysychání

Hmoždinky lze montovat až potom, co lepidlo řádně vyschne, tedy za 1-3 dny. Do 3 dnů lepidlo vyzraje a je schopné zatížení.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 176 tuhne hydratací a vysycháním, tzn. odpařováním vody. Během chladných období a vysoké vlhkosti se tudíž doba zrání úměrně mění.

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje cement
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Zamezte vdechování prachu. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte.

Prosím pozor (stav v době tisku)

Je nutné pečlivě zakrýt sousední plochy, obzvláště potom sklo, keramiku, lakované povrchy, cihly, přírodní kámen, kov, stejně jako natřené či neupravené dřevo. Skvrny od lepidla je nutné okamžitě opláchnout vodou.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné pytle (beze zbytků materiálu). Ztvrdlé zbytky materiálu je možné likvidovat jako stavební odpad.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostní listy

Informace

Technické informace

Bezpečnostní listy

Informace

Bytový dům Bavorovská Vodňany