caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/278851/073844_CarboSol-Grund-2023_CZ.png

Carbosol Grund

Účel použití

Speciální základní nátěrová hmota pro vodoodpudivou úpravu a vyrovnání   nasákavosti rozdílně nebo silně nasákavých ploch v interiéru a exteriéru. Je určena pro fasádní výrobky CarboSol a jiné silikonové výrobky.

Materiálová báze

Silikonakrylová báze

Balení / velikosti nádob

12 kg

Barevné odstíny

Mléčně modrá Po vyschnutí je bezbarvá.

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.
Trvanlivost v originálním balení minimálně 12 měsíců od data výroby.

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiérů.

Postup nanášení

Airless: úhel 20°-  50°

            tryska 0,015"
            tlak 60 bar

Ředění

CarboSol Grund neřeďte!

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept  je nutno dodržet následující podmínky.
Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Očištěnou plochu napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr neředěným přípravkem CarboSol Grund  a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol.
Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci z jiných produktů.

Spotřeba

Cca 0,1 – 0,15 kg/m2 dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše.

Podmínky při zpracování

Minimální teplota při zpracování:

Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazíků.

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65% relativní vzdušné vlhkosti je nátěr na povrchu suchý po 6 – 8 hodinách a lze jej přetírat. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

Nářadí

Lze aplikovat stříkáním, štětcem

Čistění nářadí

Nářadí ihned po použití očistěte vodou.

Upozornění

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Spalovna zvláštních odpadů nebo sběrny zvláštních odpadů. Nevyhazujte do domovního odpadu. Zamezte úniku do kanalizace, povrchových vod a do půdy.

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/h): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Carbosol Grund obsahuje směs 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostní listy

Informace

Technické informace

Bezpečnostní listy

Informace