caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/99485/037528_Capatox_10L.png

Účel použití

Vodný roztok na usnadnění čistění míst, napadených řasami, mechy a plísněmi, ve vnějších i vnitřních prostorech před následnými úpravami ploch. Přípravek Capatox je připraven k přímému použití.

Balení / velikosti nádob

1 a 10 L

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Hustota

Cca 1,02 g/cm3

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád i stěn interiérů.

Úprava podkladového materiálu

Napadení plísněmi na vnitřních plochách odstraňte mechanicky za mokra (např. okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Na venkovních plochách odstraňte napadení plísněmi, mechy nebo řasami omytím proudem vody za dodržování zákonných předpisů. Rostliny a nánosy pylu odstraňte mechanicky.

Postup nanášení

Očištěné plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Pro aplikaci používejte vždy štětec

Ředění

Capatox neřeďte!

Spotřeba

Cca 0,05 – 0,15 l/m2 dle nasákavosti podkladu. Přesnou spotřebu je třeba vyzkoušet na zkušební ploše. Přípravek Capatox zpracovávejte vždy neředěný. Neoplachujte.

Doba zpracovatelnosti

Minimální teplota při zpracování:

Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání: Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5o C. Neaplikujte materiál na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Neaplikujte při nebezpečí nočních mrazíků.

Čistění nářadí

Ihned po použití omyjte vodou.

Upozornění

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte.

Nehodí se na nátěr lakovaných ploch, PVC a dřeva.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Organické odpady obsahující nebezpečné látky (kod 16 03 05). Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Prohlášení o obsažených látkách

voda, aditiva, alkyldimetylbenzylchlorid amonný

Údaje k ekologii

Plochy, které byly očištěny a poté ošetřeny přípravkem Capatox se podle předpisu o zpracování nebudou dodatečně omývat, takže zpravidla nevzniká žádná odpadní voda. Pokud by při pracích na čistění fasády vznikala odpadní voda s obsahem Capatoxu, je možno ji odvést odpadním kanálem do biologické čističky odpadních vod, protože kationtové tenzidy se budou dezaktivovat a biologicky odbourávat pomocí aniontových tenzidů, obsažených v pracích a čisticích prostředcích. Kationtové tenzidy se dostávají do čističek odpadních vod i jako produkt mytí a čistění z domácností.

Přípravek Capatox se nesmí odvádět do povrchové vody (např. do kanálů na dešťovou vodu). Účinnou látku nesnášejí studenokrevné organismy (ryby). Při pracích na fasádě ochraňujte zakrytím rostliny a keře i zeminu v bezprostřední blízkosti. Rostliny se poškodí jen tehdy, jestliže se přímo postříkají používaným roztokem. Jestliže se roztok vsákne do zeminy, účinná látka zůstane vlivem vlastností tenzidů uložena v nejsvrchnější vrstvě zeminy, dezaktivuje se a biologicky se odbourá. Není třeba se obávat trvalého ohrožení zeminy nebo spodní vody. Stejným způsobem se dezaktivují a odbourávají kationtové tenzidy, které se dostávají do čističek odpadních vod kanály na odpadní vody po praní a čistění z domácností.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostní listy

Technické informace

Bezpečnostní listy