caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/201744/059097_capatect_kd_buntsteinputz_2014_CZ.png

Capatect KD Buntsteinputz

Účel použití

Na dekorativní úpravy fasádních podezdívek, sloupů, předsálí, ostění oken a dveří.

Vlastnosti

  • odolná proti poškrábání a nárazům
  • stálost na světle
  • odolná proti povětrnostním vlivům
  • nepropustnost při nárazovém dešti
  • vysoce elastická
  • propustnost pro vodní páry a CO2
  • malá náchylnost ke znečistění

Balení / velikosti nádob

Vědro 25 kg.

Barevné odstíny

11 standardních odstínů.

Skladování

V chladu, ale ne na mrazu. Skladovací stabilita v originálních obalech 12 měsíců od data výroby.

Technická data

Prodyšnost pro vodní páry V2

Permeabilita vody v kapalné fázi W3

Soudržnost ≥ 0,3 MPa

Hustota 1,8 kg/dm3

Pojivová báze

Čistý akrylát.

Vhodné podkladové materiály

Vizte účel použití. V oblasti podezdívek se omítka Capatect KD Buntsteinputz smí nanášet jen na cementové omítky nebo na základní vrstvy tepelně izolačních systémů Capatect Basic Line a Top Line.

Úprava podkladového materiálu

Podklad musí být rovný, čistý, nosný, suchý a zbavený nečistot a odpuzujících látek. Nové jádrové omítky nechte minimálně 3 až 4 týdny vytvrdnout. Při použití v rámci tepelně izolačních systémů Capatect musí být armovací vrstva vytvrzená a suchá.

Příprava materiálu

Omítka Capatect KD Buntsteinputz je připravena k přímému zpracování a pouze se krátce rozmíchá. Za teplého počasí je možné provést úpravu konzistence přídavkem malého množství vody.

Postup nanášení

Omítku Capatect KD Buntsteinputz nanášejte hladítkem z nerez oceli celoplošně a urovnejte na tloušťku zrnitosti.

Bezprostředně poté omítku rovnoměrně uhlaďte hladítkem z nerez oceli. Výběr nářadí ovlivňuje drsnost profilu povrchu, proto pracujte při vytváření struktury vždy se stejným nástrojem.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Omítka Capatect KD Buntsteinputz vyžaduje vždy základní nátěr. Z tohoto důvodu se nanáší přípravek Capatect Putzgrund přibližně v barevném odstínu omítky Capatect KD Buntsteinputz, nejlépe válečkem. Základní nátěr musí být suchý. Přestávka mezi základním nátěrem a omítkou cca 12 hodin.

Spotřeba

Cca 5 - 5,5 kg/m2

Uvedené hodnoty spotřeby jednotlivých výrobků vycházejí ze zkušeností a nejsou pro nás závazné. Skutečná spotřeba závisí na mnoha faktorech, přesné hodnoty spotřeby lze stanovit jen pomocí zkušební plochy.

Podmínky při zpracování

Nanášení za teploty pod +5°C (teplota stavby, materiálu a okolního vzduchu), za prudkého slunečního záření, za deště bez ochranných opatření, za mlhy nebo za teploty pod hranicí rosného bodu není povoleno.

Na ochranu proti působení deště během fáze vysychání případně zakryjte plochu plachtami.

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude omítka Capatect KD Buntsteinputz vyschlá na povrchu za 24 hodin. Za 2 až 3 dny bude proschlá a schopná zatížení.

Omítka vysychá fyzikálně, tzn. vytvářením filmu na disperzi a odpařováním vody. Zvláště v chladném ročním období a za vysoké vlhkosti vzduchu proto dojde k prodloužení doby vysychání.

Čistění nářadí

Ihned po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemických látkách a směsích. Přesto při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevylévejte do kanalizace.

Určeno jen k průmyslovému zpracování!

Prosím pozor (stav v době tisku)

Za účelem docílení rovnoměrného povrchu je třeba, aby sousedící plochy omítal vždy stejný řemeslník, aby se zabránilo odchylkám ve struktuře vlivem individuálního „rukopisu".

Aby se zabránilo vytvoření znatelných napojení ve styku ploch, je nutno zapojit dostatečný počet pracovníků na každém patře lešení a práci provádět plynulým nanášením do mokré vrstvy. Vždy omítejte celé plochy nebo části fasády najednou, bez přerušení.

Vlivem použití přírodních přísad může docházet k nepatrným výkyvům barevného odstínu. Proto používejte na sousedící plochy pouze materiál se stejnými výrobními čísly (čísly várek), nebo smíchejte dohromady materiál různých výrobních čísel.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdněné nádoby.

Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).

Znečištené obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz