caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/230438/063643_CapaWood_ExpressGrund_750ml_NEE3.png

CapaWood ExpressGrund

Transparentní základní nátěr

Účel použití

Transparentní impregnace na vodní bázi, výborně zajišťuje přídržnost nátěru, sjednocuje vlastnosti dřeva v exteriéru i interiéru. CapaWood ExpressGrund prodlužuje životnost a zlepšuje trvanlivost následných nátěrů.

Vlastnosti

hluboce proniká do povrchu dřeva
vysoká ochrana proti vlhkosti
umožňuje dřevu dýchat
ochrana proti plísním a houbám
snadné zpracování

Materiálová báze

Alkydová pryskyřice

Balení / velikosti nádob

0,75 a 2,5 l

Barevné odstíny

transparentní

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Hustota

cca 0,87 g/cm3

Vhodné podkladové materiály

Povrch musí být čistý, pevný, suchý, bez oleje, vosku a mastnoty. Před aplikací zbruste nesoudržné části a zašedlé části dřeva. Odstraňte prach a nečistoty z povrchu dřeva. Vlhkost dřeva by neměla přesahovat u tvrdého dřeva 12% a u měkkého dřeva 15%.

Příprava materiálu

Produkt dobře promíchejte.

Ředění

CapaWood ExpressGrund je připraven k přímému použití, neředí se a lze aplikovat natíráním nebo stříkáním.

Spotřeba

100 ml/m2 pro jeden nátěr v závislosti na savosti podkladu.

Podmínky při zpracování

Aplikujte při teplotě vyšší než + 5°C.

Vysychání / doba vysychání

Při cca 20°C  a 65% vzdušné vlhkosti je nátěr po cca 2 - 3 hodinách přetíratelný, proschlý a odolný vůči zatížení.

Čistění nářadí

Ihned po použití oplachněte vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Tento produkt je "ošetřeným produktem" podle nařízení EU 528/2012 a obsahuje následující biocidy: Jódpropinylbutylkarbamát (CAS č. 54406-53-6)., 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergické reakce. Výrobek není nebezpčnou směsí ve smyslu zákona. Přesto však dodržujte běžná hygienická pravidla pro zacházení s chemickými  výrobky. Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/f): 350 g/ l. Tento výrobek obsahuje max. 350 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz