caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/234042/064205_EXC_Indeko-W_EC_10_L_CZ.png

Účel použití

Na kvalitní sanační nátěry odolné proti omývání, na vnitřní plochy napadené plísněmi, na preventivní nátěry ploch, které jsou ohroženy napadením plísněmi, v průmyslových podnicích s vlhkými prostory, jako jsou pivovary, mlékárny, jatky, konzervárny aj., i na posílení hygieny v místnostech v soukromém bytovém sektoru. Díky svým mimořádným antibakteriálním vlastnostem je často tato barva používaná v domovech pro seniory, školách a nemocnicích.

Vlastnosti

  • ředitelná vodou a s minimálním zápachem
  • difúzní sd < 0.1 m
  • dlouhodobé fungicidní a antibakteriální účinky nátěru
  • odolná proti vodným čisticím a dezinfekčním prostředkům

Balení / velikosti nádob

10 a 2,5 l

Barevné odstíny

Bílý. Technologií ColorExpress lze tónovat v široké škále odstínů.

Stupeň lesku

Matná

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Oděr za mokra

třída 2

Kontrastní poměr

třída 2 při spotřebě 6 m2/l

Maximální zrnitost

jemná (< 100 µm)

Hustota

cca 1,5 g/cm3

Propustnost vodních par (hodnota sd)

sd:  < 0,1 m

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících částic a suché.
Případné napadení plísněmi odstraňte mechanicky za mokra (okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout.

Úprava podkladového materiálu

Omítky vápenocementové a cementové:
Pevné normálně nasákavé omítky natírejte bez předchozího ošetření.
Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Caparol Penetrace pod disperzní barvy.

Sádrové omítky:
Základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrstvou obruste, očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Sádrové desky:
Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.
Na silně zhutněné hladké desky použijte základní nátěr na zlepšení přilnavosti přípravkem Haftgrund EG.

Sádrokartonové desky:
Výstupky na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem Dupa-Putz Festiger. Opatřete základním nátěrem přípravkem Haftgrund EG nebo přípravkem Grundier Konzentrat LF. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

Beton:
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobeton:
Základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a pohledové cihelné zdivo :
Natírejte bez předchozích úprav.

Nosné nátěry:
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Použijte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. 

Nenosné nátěry:
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte.
Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.
Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkemCapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry klihovými barvami:
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem:
Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety:
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky makulatury omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger. 

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku:
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte vodou s přídavkem čisticího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky, a nechte dostatečně vyschnout.
Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.
Na silně znečistěné plochy proveďte finální nátěr přípravkem Caparol IsoDeck.

Dřevo a dřevěné materiály:
Natřete vodorozpustnými ekologickými laky Capacryl nebo lasurami Capadur. 

Malá defektní místa:
Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkordspachtel podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Příprava materiálu

Materiál před použitím promíchejte.

Ředění

Základní nebo pomocný nátěr:
Barva Indeko-W, ředěná max. 10 % pitné vody.

Finální nátěr:
Barva Indeko-W, Není nutno ředit. V případě potřeby řeďte max. 5 % pitné vody.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Možnost nanášení dalších hmot:

Na nátěry barvou Indeko-W se mohou nanášet disperzní barvy a barvy nebo omítky na bázi umělých pryskyřic. Olejové barvy a barvy na bázi olejových alkydových pryskyřic jsou nevhodné, protože účinná látka, obsažená v barvě Indeko-W, zabraňuje vysychání.

Pozor:  

V prostorech, kde se skladují nebo vyrábějí potraviny, se nesmí používat prostředky na základní nátěr s obsahem rozpouštědel. Proto v těchto prostorech používejte na základní nátěr výhradně přípravek Caparol Penetrace pod disperzní barvy bez obsahu rozpouštědel.

Tyto místnosti se musí po nátěrech barvou Indeko-W nechat před dalším použitím minimálně 3 dny větrat.

Použití barvy Indeko-W ve spojení s vodou, v níž jsou rozpuštěny soli těžkých kovů jako např. soli mědi, má za následek hnědavé zbarvení. V takových případech vyžadujte zvláštní poradu.

Spotřeba

Cca 150 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
Tloušťka nanesené vrstvy bude směrodatně ovlivňovat dlouhodobé baktericidní a fungicidní účinky. Proto natírejte Indeko-W vždy do syté a rovnoměrné vrstvy.
Spotřeba nesmí poklesnout pod uvedené hodnoty.

Podmínky při zpracování

Spodní hranice teploty při zpracování a vysychání:  
+5°C pro podklad a okolní vzduch

Vysychání / doba vysychání

Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu bude barva za 4 - 6 hodin suchá na povrchu a schopná dalšího nátěru. Vyschlá a schopná zatížení bude cca za 3 dny.
Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čistění nářadí

Ihned po použití vodou.

Certifikace

  • Certifikát pro nepřímý styk s potravinami

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, okthilinon (ISO). Může vyvolat alergickou reakci.

Podrobnější údaje: naleznete v bezpečnostním listě.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 1 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Polyvinylacetátová disperze, kysličník titaničitý, křemičitany, voda, aditiva, konzervační prostředky (Methylisothiazol, Benzisithiazol)

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz