caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/251335/067335_CapaSilan_www_CZ.png

CapaSilan

Interiérová barva na bázi silikonové pryskyřice s dlouhou dobou zpracovatelnosti a výjimečnou krycí schopností. Pro dokonale matný povrch s rovnoměrnou strukturou bez odlesků.

 • Účel použití

  CapaSilan představuje novou generaci interiérových barev na bázi silikonové pryskyřice. Díky jedinečným aplikačním vlastnostem CapaSilanu a dlouhé otevřené době v kombinaci s ideálním složení plniva je možné zcela zamezit vzniku viditelných stop po tazích válečkem i v místnostech s nepříznivými světelnými podmínkami (např. boční světlo). Natřená stěna je matná, s rovnoměrnou strukturou bez odlesků. Natřené povrchy lze následně dobře opravit.

  Vlastnosti

  • Výjimečná krycí schopnost
  • S minimem těkavých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel
  • Bez obsahu zakalujících látek
  • Dlouhá otevřená doba - vhodný pro nátěry velkých ploch bez rizika vzniku stop po tazích válečkem
  • Vysoká paropropustnost (sd < 0.1 m)
  • Umožňuje snadné opravy, které nezanechávají stopy
  • Snadné zpracování
  • Ředitelná vodou
  • Obsahuje ionty stříbra
  • Je omyvatelná domácími čistícími prostředky a odolná vůči dezinfekčním prostředkům

  Materiálová báze

  Kombinace emulze silikonové pryskyřice a speciální syntetické disperze / emulze.

  Balení / velikosti nádob

  10 l a 2,5 l

  Barevné odstíny

  Báze 1: bílá (pro světlé odstíny)
  Báze 3: transparentní (pro tmavé odstíny)

  CapaSilan lze strojně tónovat v systému ColorExpress. Pokud je ručně tónováno více balení najednou, musí být všechna balení před použitím důkladně promíchána, aby se zabránilo barevným rozdílům. Lze jej tónovat do široké škály barevných odstínů ze současných barevných kolekcí (Caparol Color, Compact, 3D, RAL a řady dalších barvných odstínů dostupných na trhu). Při nanášení na hladké povrchy vždy používejte tónovanou barvu ze stejné dávky.

  Stupeň lesku

  Tupě matná

  Skladování

  Uchovávejte v chladu, chraňte před mrazem.
  Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

  Oděr za mokra

  třída 1 dle normy ČSN EN 13 300

  Kontrastní poměr

  třída 1, při spotřebě 7 m2/l nebo 140 ml/m2  na jednu vrstvu

  Maximální zrnitost

  Jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca. 1.45 g/cm³

  Propustnost vodních par (hodnota sd)

  sd < 0.1 m

  Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

  Interiér 1Interiér 2Interiér 3Exteriér 1Exteriér 2
  ++
  (–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné

  Vhodné podkladové materiály

  Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic.

  Úprava podkladového materiálu

  Vnitřní omítky skupin P II a P III: Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo Haftgrund EG.


  Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV: Aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.


  Sádrové desky: Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Na silně zhutněné hladké desky následně použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.


  Sádrokartonové desky: Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.


  Beton: Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol Rapid Grund.


  Pórobeton: Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

  Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel: Natírejte bez předchozích úprav

  Nosné nátěry: Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
  Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

  Nenosné nátěry: Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Dupa-Putz Festiger. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Nátěry klihovými barvami: Vždy použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger. V případě silnější vrstvy původního nátěru podklad před aplikací přípravku Dupa-Putz Festiger důkladně omyjte.

  Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem: Natírejte bez předchozího ošetření.

  Nedržící tapety: Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Plochy napadené plísněmi: Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

  Malá defektní místa: Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem vhodným tmelem dle velikosti defektu (např. Akkordspachtel SF) podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

  Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku: Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

  Dřevo a dřevěné materiály: Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

  Postup nanášení

  Zpracovávejte štětcem, válečkem nebo stříkacími přístroji airless.

  Nanášení přístrojem airless:
  Úhel nástřiku: 40 - 50°; Tryska: 0,019" - 0,021";
  tlak nástřiku: 150 - 180 bar.
  Doporučené válečky:
  Spokar - Zebra 11 mm
  Ciret – STORCH MultiStar 12 mm
  Schuller - Topline Short 12 mm

   Barvu CapaSilan naneste rovnoměrně a válečkem pohybujte jedním směrem.

  Ředění

  Materiál před použitím promíchejte. Barvu CapaSilan doporučujeme neředit.
  V případě potřeby pro první nátěr řeďte max. 5 % pitné vody.
  V případě použití báze 3 neřeďte!

  Spotřeba

  Cca 140 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

  Podmínky při zpracování

  Před zpracováním překontrolujte správnost odstínu na zkušební ploše. Na ucelenou plochu aplikujte barvu se stejnou výrobní šarží.
  Spodní hranice teploty pro zpracování: +5° C pro okolní vzduch a podklad.
  Horní hranice teploty pro zpracování: +30° C pro okolní vzduch a podklad.

  Vysychání / doba vysychání

  Při 20°C a 65 % relativní vlhkosti je povrch suchý a lze jej přetírat  cca po 4 – 6 hodinách. Vyschlá a schopná zatížení je cca za 3 dny. Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

  Čistění nářadí

  Pracovní nástroje očistěte vodou ihned po použití.

  Upozornění

  Abyste předešli barevným přechodům, aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

  Prosím pozor (stav v době tisku)

  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Likvidace

  K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Nádoby se zbytky tekutého produktu zlikvidujte pomocí sběrného místa odpadu, který přijímá staré barvy a emaily. Vytvrzené zbytky produktu zlikvidujte jako stavební / demoliční nebo komunální / domácí odpad.

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah látek VOC (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC (organické těkavé látky).

  Prohlášení o obsažených látkách

  Polyvinylacetátová pryskyřice, uhličitan vápenatý, křemičitany, voda, aditiva, konzervační prostředky, ionty stříbra, grafit.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz