caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/281529/074269_Indeko-plus_KF_CZ.png

Indeko-plus KF

Bílá prémiová barva nejvyšší kvality, která je zcela bez konzervačních prostředků a je vhodná pro alergiky.
 • Účel použití

  Indeko Plus KF je barva nové generace, která neobsahuje konzervanty. Je dodávána pouze v bílé barvě. Barva Indeko-plus KF má dvojí krycí schopnost, takže většinou postačí jeden nátěr. Vysychá velmi rychle, je bez zápachu a je tedy zvlášť vhodná do objektů, které je třeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu používat. Indeko-plus KF je vhodné použít pro  nemocnice, domovy důchodců, obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, školky, lékařské ordinace, úřady i soukromý bytový sektor. Indeko-plus, Indeko-plus KF a Indeko W jsou vhodné pro použití do potravinářského průmyslu pro nepřímý kontakt s potravinami. Indeko - plus KF splňuje nejpřísnější kritéria pro použití  pro alergiky a je odolný vůči desinfekčním prostředkům.

  Vlastnosti

  ■ ředitelná vodou
  ■ s minimálním zápachem
  ■ bez obsahu zakalujících látek
  ■ dvojí krycí schopnost
  ■ vynikající přilnavost a plnící schopnost
  ■ vysoká bělost
  ■ odolná proti žloutnutí
  ■ snadné zpracování

  Materiálová báze

  Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze

  Balení / velikosti nádob

  2,5; 5 a 12,5 L

  Barevné odstíny

  Bílá

  Stupeň lesku

  Tupě matná < 5 (úhel 85) dle ČSN EN 13 300

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.
  Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

  Oděr za mokra

  třída 1 dle normy DIN EN 13 300

  Kontrastní poměr

  třída 1 při spotřebě 8 m2/l

  Maximální zrnitost

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,4 g/cm3

  Propustnost vodních par (hodnota sd)

   sd < 0,1 m

  Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

  Interiér 1

  Interiér 2

  Interiér 3

  Interiér 4

  Interiér 5

  +

  +

  -

  -

  -

  (+) vhodné / (o) podmíněné vhodné / (-) nevhodné

  Vhodné podkladové materiály

  Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic.

  Úprava podkladového materiálu

  Vnitřní omítky skupin P II a P III
  Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky,
  mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo
  Haftgrund EG.
  Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
  Aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. U omítek, kde byla odstraněna
  glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr CapaSol RapidGrund
  Sádrové desky
  Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Na silně zhutněné
  hladké desky následně použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.
  Sádrokartonové desky

  Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte
  přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.
  Beton
  Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund
  Pórobeton
  Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.
  Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel

  Natírejte bez předchozích úprav
  Nosné nátěry
  Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
  Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.
  Nenosné nátěry
  Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na
  slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé
  porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.
  Nátěry klihovými barvami
  Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger
  Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem natírejte bez předchozího ošetření.
  Nedržící tapety
  Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem
  Dupa-Putz Festiger.
  Plochy napadené plísněmi
  Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.
  Malá defektní místa

  Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování,
  případně proveďte dodatečně základní nátěr.
  Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
  Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího
  prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od
  vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol
  Filtergrund.
  Dřevo a dřevěné materiály
  Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

  Postup nanášení

  Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

  Nanášení přístrojem airless:

  Úhel postřiku: 40°-50°
  tryska: 0,017"
  stříkací tlak: 120-130 barů

  Ředění

  Materiál před použitím promíchejte. Barvu Indeko-plus KF doporučujeme neředit. V případě potřeby pro první nátěr řeďte max. 5 % pitné vody.

  Spotřeba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba
  příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.

  Podmínky při zpracování

  Před zpracováním překontrolujte správnost odstínu na zkušební ploše. Na ucelenou plochu aplikujte
  barvu se stejnou výrobní šarží.
  Spodní hranice teploty pro zpracování: +5o C pro okolní vzduch a podklad
  Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad

  Vysychání / doba vysychání

  Při 20° C a 65 % relativní vlhkosti je povrch suchý a lze jej přetírat  cca po 4 – 6 hodinách. Vyschlá a
  schopná zatížení je cca za 3 dny.  Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

  Čistění nářadí

  Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.

  Upozornění

  Abyste předešli barevným přechodům aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení.
  V případě použití Caparol Tiefgrund TB v interiérech  se může uvolňovat typický zápach z obsažených
  rozpouštědel. Zajistěte větrání místností. V prostorech určených pro citlivé osoby použijte Amphisilan
  Putzfestiger s minimálním zápachem.

  Certifikace

  • Zkouška materiálu "Vhodné pro alergiky" vydaná TÜV NORD
  • Certifikát pro nepřímý styk s potravinami
  • Zkoušky o určení odolnosti výrobku Indeko-plus vůči desingfekčním prostředkům

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy
  a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01
  02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC

  Prohlášení o obsažených látkách

  Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), uhličitan vápenatý, voda, aditiva.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz