caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/281528/074268_Indeko-plus_CapaGreen_CZ.png

Indeko-plus

Vnitřní barva nejvyšší kvality, extrémně vydatná a hospodárná barva minimem těkavých látek, bez rozpouštědel a změkčovadel.

Účel použití

Indeko-plus je určeno ke kvalitním nátěrům stěn a stropů. Barva Indeko - plus má dvojí krycí schopnost, takže většinou postačí jeden nátěr. Vysychá velmi rychle a je tedy zvlášť vhodná do objektů, které je třeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu používat. Indeko - plus je vhodné použít pro  nemocnice, domovy důchodců, obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, školky, lékařské ordinace, úřady i soukromý bytový sektor. Indeko - plus, Indeko - plus KF a Indeko W jsou vhodné pro použití do potravinářského průmyslu pro nepřímý kontakt s potravinami. Indeko - plus je odolný vůči desinfekčním prostředkům

Vlastnosti

 • ředitelná vodou
 • s minimálním zápachem
 • bez obsahu zakalujících látek
 • dvojí krycí schopnost
 • vynikající přilnavost a plnící schopnost
 • vysoká bělost
 • odolná proti žloutnutí
 • snadné zpracování

Díky nesavému povrchu s uzavřenou strukturou lze interval výmalby v prostorách zdravotnických zařízení dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 306/2012 Sb. prodloužit na 4-5 let, bude-li prováděna pravidelná dezinfekce natřených ploch.

Materiálová báze

Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze

Balení / velikosti nádob

2,5 l;  5 l a  10 l

Barevné odstíny

Báze 1 : bílá

Báze 2: transparentní

Báze 3 : transparentní

Indeko-plus lze v systému ColorExpress strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému CaparolColor, 3D, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.

Stupeň lesku

Tupě matná  < 5 (úhel 85) dle ČSN  EN 13 300

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem

Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

Oděr za mokra

třída 1 dle normy ČSN EN 13 300 

Kontrastní poměr

třída 1 při spotřebě 8 m2/l na jednu vrstvu

Maximální zrnitost

jemná  (< 100 µm)

Hustota

cca 1,4 g/cm3

Propustnost vodních par (hodnota sd)

difúzní hodnota sd < 0,1 m

Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

Interiér 1

Interiér 2

Interiér 3

Interiér 4

Interiér 5

+

+

-

-

-

(+) vhodné / (o) podmíněné vhodné / (-) nevhodné

Vhodné podkladové materiály

Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic

Úprava podkladového materiálu

Omítky vápenocementové a vápenné
Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo Haftgrund EG.

Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
Na gletované omítky aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. Sádrové omítky se slinutou vrchní vrstvou nejprve obruste. Omítky, které jsou přebroušené očistěte od prachu a proveďte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF.

Sádrokartonové desky
Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.

Beton
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol RapidGrund.

Pórobeton
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel
Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo. Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Caparol Haftgrund EG.

Nenosné nátěry
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nátěry klihovými barvami
Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem
Natírejte bez předchozího ošetření.

Nedržící tapety a běžné papírové tapety
Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Plochy napadené plísněmi
Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

Plísňové / plesnivé povrchy
Odstraňte napadení houbami (plísněmi / plísněmi / plísněmi) mokrým čištěním / drhnutím. Poté použijte Capatox nebo FungiGrund a nechte důkladně zaschnout. Základní nátěr podle typu a stavu podkladu. Na silně zamořené povrchy naneste vrchní vrstvu Indeko-W, Malerit-W nebo Fungitex-W v souladu s právními / místními a úředními předpisy (dodržujte např. Vyhlášku o biocidních přípravcích a vyhlášku o nebezpečných látkách).

Malá defektní místa
Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od
vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

Dřevo a dřevěné materiály
Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

Postup nanášení

Malování štětcem, válečkem nebo stříkáním pomocí airless zařízení.

Nanášení přístrojem airless:

Úhel postřiku: 40°-50°
tryska: 0,017"
stříkací tlak: 120-130 barů

Ředění

Materiál před použitím promíchejte. Barvu Indeko - plus  doporučujeme neředit.
V případě potřeby pro první nátěr řeďte max. 5 %  pitné vody.
V případě použití báze 3 neřeďte!

Spotřeba

Cca 120 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem

Podmínky při zpracování

Před zpracováním překontrolujte správnost odstínu na zkušební ploše. Na ucelenou plochu aplikujte barvu se stejnou výrobní šarží.
Spodní hranice teploty pro zpracování: +5o C pro okolní vzduch a podklad
Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad

Vysychání / doba vysychání

Při 20°C a 65 % relativní vlhkosti je povrch suchý a lze jej přetírat  cca po 4 – 6 hodinách. Vyschlá a schopná zatížení je cca za 3 dny.  Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

Čistění nářadí

Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.

Upozornění

Abyste předešli barevným přechodům aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení.
V případě použití Dupa-Putz Festiger v interiérech  se může uvolňovat typický zápach z obsažených rozpouštědel. Zajistěte větrání místností. V prostorech určených pro citlivé osoby použijte Grundier Konzentrat LF s minimálním zápachem.

Certifikace

 • Zkouška materiálu "Vhodné pro alergiky" vydaná TÜV NORD
 • Certifikát pro nepřímý styk s potravinami
 • Zkoušky o určení odolnosti výrobku Indeko-plus vůči desingfekčním prostředkům

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. < 1 g/l VOC

Prohlášení o obsažených látkách

Polyakrylátová pryskyřice, alkalické vodní sklo, silikonová pryskyřice, křemičitany, oxid titaničitý, minerální pigmenty/ plniva, uhličitan vápenatý, voda, aditiva.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz