caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/234089/064221_EXC_Indeko-plus_B1_EC_10_L.png

Indeko-plus

Vnitřní barva nejvyšší kvality, extrémně vydatná a hospodárná barva s minimalizovaným množstvím emisí a bez obsahu rozpouštědel.

 • Účel použití

  Indeko-plus je určeno ke kvalitním nátěrům stěn a stropů. Barva Indeko - plus má dvojí krycí schopnost, takže většinou postačí jeden nátěr. Vysychá velmi rychle a je tedy zvlášť vhodná do objektů, které je třeba rychle vymalovat nebo rekonstruovat a znovu používat. Indeko - plus je vhodné použít pro  nemocnice, domovy důchodců, obchodní domy, hotely, restaurace, kanceláře, školy, školky, lékařské ordinace, úřady i soukromý bytový sektor. Indeko - plus, Indeko - plus KF a Indeko W jsou vhodné pro použití do potravinářského průmyslu pro nepřímý kontakt s potravinami. Indeko - plus je odolný vůči desinfekčním prostředkům

  Vlastnosti

  • ředitelná vodou
  • s minimálním zápachem
  • bez obsahu zakalujících látek
  • dvojí krycí schopnost
  • vynikající přilnavost a plnící schopnost
  • vysoká bělost
  • odolná proti žloutnutí
  • snadné zpracování

  Materiálová báze

  Polyvinylacetátová pryskyřičná disperze

  Balení / velikosti nádob

  2,5 l;  5 l a  10 l

  Barevné odstíny

  Báze 1 : bílá

  Báze 2: transparentní

  Báze 3 : transparentní

  Indeko plus lze samostatně tónovat tónovacími barvami CaparolColor.Při samostatném tónování je třeba požadované celkové množství navzájem promíchat tak, aby se zabránilo rozdílům barevného odstínu. Jestliže se barva Indeko-plus natónuje, může v barevných odstínech obsahovat nepatrná množství rozpouštědel podle podmínek výroby. Indeko-plus lze v systému ColorExpress strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému CaparolColor, 3D, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.

  Stupeň lesku

  Tupě matná      < 5 (úhel 85) dle ČSN  EN 13 300

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem

  Trvanlivost v originálním balení minimálně 24 měsíců od data výroby.

  Otěr za mokra

  třída  1 dle normy DIN EN 13 300 

  Kontrastní poměr

  třída  1  při spotřebě 8 m2/l na jednu vrstvu

  Maximální zrnitost

  jemná  (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,4 g/cm3

  Propustnost vodních par (hodnota sd)

  difúzní hodnota sd < 0,1 m

  Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

  Interiér 1

  Interiér 2

  Interiér 3

  Interiér 4

  Interiér 5

  +

  +

  -

  -

  -

  (+) vhodné / (o) podmíněné vhodné / (-) nevhodné

  Vhodné podkladové materiály

  Podklady musí být nosné, suché, zbavené nečistot a odpuzujících částic

  Úprava podkladového materiálu

  Vnitřní omítky skupin P II a P III
  Pevné, normálně savé omítky lze natírat bez jakékoli přípravy. Na hrubé, porézní, nasákavé omítky, mírně uvolňující písek použijte základní nátěr CapaSol RapidGrund, Grundier konzentrat LF nebo Caparol Haftgrund EG.

  Strojní sádrové omítky nebo omítky vápenné skupiny P IV
  Aplikujte základní nátěr Haftgrund EG. U omítek, kde byla odstraněna glazovaná plocha očistěte od prachu a aplikujte základní nátěr CapaSol RapidGrund nebo Grundier Konzentrat LF

  Sádrové desky
  Na nasákavé desky naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund. Na silně zhutněné hladké desky následně použijte jako základní nátěr pro zlepšení přilnavosti přípravek Haftgrund EG.

  Sádrokartonové desky
  Nerovnosti na povrchu tmelu obruste. Měkká a zbroušená místa na sádrovém tmelu zpevněte přípravkem CapaSol RapidGrund. Dále naneste základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. U desek, které obsahují vodorozpustné látky s nebezpečím zabarvení, proveďte základní nátěr přípravkem Caparol Filttergrund.

  Beton
  Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky uvolňující prach a písek a aplikujte CapaSol Rapid Grund.

  Pórobeton
  Aplikujte základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund.

  Zdivo z vápenopískových cihel a lícových cihel
  Natírejte bez předchozích úprav

  Nosné nátěry
  Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
  Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG.

  Nenosné nátěry
  Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami a vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice odstraňte. Na slabě nasákavé hladké plochy proveďte základní nátěr přípravkem Haftgrund EG. Na hrubé porézní nasákavé plochy, uvolňující písek, naneste základní nátěr přípravkem CapaSol RapidGrund nebo Dupa-Putz Festiger. Nenosné nátěry minerálními barvami mechanicky odstraňte a plochy zbavte prachu. Aplikujte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Nátěry klihovými barvami
  Důkladně omyjte. Použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Nenatřené hrubé vláknité tapety, papírové tapety s reliéfem nebo lisovaným vzorem
  Natírejte bez předchozího ošetření.

  Nedržící tapety
  Odstraňte beze zbytku. Lepidlo a zbytky tapet omyjte. Opatřete základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Plochy napadené plísněmi
  Napadení plísněmi nebo houbami odstraňte mechanicky za mokra (například okartáčováním, setřením nebo oškrábáním). Plochy napusťte přípravkem Capatox a nechte dostatečně vyschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a povahy podkladu. Na silně napadených plochách proveďte finální nátěr přípravkem Indeko-W.

  Malá defektní místa
  Po předchozí příslušné úpravě opravte tmelem Caparol-Akkord podle předpisu na zpracování, případně proveďte dodatečně základní nátěr.

  Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí a tuku
  Znečištění od nikotinu a sazí nebo mastné skvrny omyjte teplou vodou s přídavkem čistícího prostředku pro domácnost, rozpouštějícího tuky a nechte dostatečně vyschnout. Zaschlé skvrny od vody vyčistěte kartáčem za sucha. Opatřete izolujícím základním nátěrem přípravkem Caparol Filtergrund.

  Dřevo a dřevěné materiály
  Natřete vodorozpustnými ekologickými emaily Capacryl nebo lazurami Capadur.

  Ředění

  Materiál před použitím promíchejte. Barvu Indeko - plus  doporučujeme neředit.
  V případě potřeby pro první nátěr řeďte max. 5 %  pitné vody.
  V případě použití báze 3 neřeďte!

  Spotřeba

  Cca 120 ml/m2 na jeden pracovní postup na hladkém podkladu. Na hrubých plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem

  Podmínky při zpracování

  Před zpracováním překontrolujte správnost odstínu na zkušební ploše. Na ucelenou plochu aplikujte barvu se stejnou výrobní šarží.
  Spodní hranice teploty pro zpracování: +5o C pro okolní vzduch a podklad
  Horní hranice teploty pro zpracování: + 30° C pro okolní vzduch a podklad

  Vysychání / doba vysychání

  Při 20°C a 65 % relativní vlhkosti je povrch suchý a lze jej přetírat  cca po 4 – 6 hodinách. Vyschlá a schopná zatížení je cca za 3 dny.  Za nižších teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

  Čistění nářadí

  Pracovní nástroje očistěte po použití vodou.

  Upozornění

  Abyste předešli barevným přechodům aplikujte mokrou barvu do mokré bez přerušení.
  V případě použití Caparol Tiefgrund TB v interiérech  se může uvolňovat typický zápach z obsažených rozpouštědel. Zajistěte větrání místností. V prostorech určených pro citlivé osoby použijte Amphisilan Putzfestiger s minimálním zápachem.

  Posudek

  • Zkouška materiálu "Vhodné pro alergiky" vydaná TÜV NORD
  • Certifikát pro nepřímý styk s potravinami
  • Zkoušky o určení odolnosti výrobku Indeko-plus vůči desingfekčním prostředkům

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Tento výrobek není nebezpečný přípravek ve smyslu zákona o chemikáliích a proto nepodléhá povinnosti označování. Přesto dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC

  Prohlášení o obsažených látkách

  Polyvinylacetátová pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty (křemičitany), uhličitan vápenatý, voda, aditiva, konzervační prostředky (methylisothiazolinone, benzisothiazolinone).

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz