caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/256743/068747_Carbosol-web_CZ.png

Účel použití

Díky nově vyvinuté kombinaci pojiv Silacryl-silikon a nanostruktuře pigmentů a plnidel se podařilo minimalizovat špinavost nátěru. Carbosol obsahuje uhlíková vlákna, extrémně odpuzuje dešťovou vodu a je paropropustný.

Vlastnosti

 • ředitelná vodou
 • s minimálním zápachem
 • odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB
 • vysoce propustná pro CO2
 • vodoodpudivá („perličkový" efekt) minimalizuje zašpinění fasády
 • obsahuje speciální fotokatalyticky působící pigmenty, které zajišťují samočistící efekt a zvýšenou ochranu povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a plísněmi)
 • odolná proti agresivním látkám v ovzduší
 • nanoporézní struktura – nevytváří film
 • nízké pnutí, není termoplastická
 • vynikající krycí schopnost
 • nízká plnivost
 • obsahuje uhlíková vlákna
 • snadné zpracování

Materiálová báze

silikonová emulze

Balení / velikosti nádob

7 kg a 22 kg

Barevné odstíny

Bílá. Tónování ColorExpress.  Větší množství se tónuje ve výrobě.

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem. Min. trvanlivoost 24 měsíců od data výroby.

Hustota

cca 1,48 g/cm3

Tloušťka suché vrstvy

100 – 200 µm

Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

< 0,03 m, nízká V1

Propustnost vody (hodnota w)

< 0,06 (kg/(m2.h0,5)) nízká W3

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád.

Úprava podkladového materiálu

Povrch musí být čistý, pevný, suchý,

Vápenocementové a cementové omítky:

Pevné normálně nasákavé omítky aplikujte CarboSol Grund

Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr neředěným přípravkem Carbosol Grund.

Stávající omítky disperzní a silikonové:

Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr neředěného Carbosol Grundu

Stávající silikátové nátěry a podklady:

Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a aplikujte jeden neředěný nátěr Carbosol Grund.

Beton:

Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. V případě uvolňování písku, použijte neředěný Carbosol Grund.

Pórobeton:

Aplikujte základní nátěr neředěným přípravkem Carbosol Grund.

Nosné nátěry:

Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.

Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte neředěný Carbosol Grund.

Nenosné nátěry:

Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Plochy napadené plísní:

Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným Carbosol Grundem a následně aplikujte 2 vrstvy barvu CarboSol

Malá defektní místa:

Po předchozí příslušné úpravě natřete barvou Cap-elast podle předpisu na zpracování.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Aplikujte: stříkáním, válečkem nebo štětcem

Airless:
úhel 50°
tryska 0,021 – 0,023
tlak 150 – 180 bar

Nespri:
úhel 20°- 30°
tryska 0,017 – 0,019"

tlak 150 – 180 bar
Aplikujte dva nátěry.

Ředění

Základní nátěr: CarboSol  řeďte max. 10 % pitné vody.

Finální nátěr:    CarboSol  řeďte max. 10 % pitné vody.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept  je nutné  dodržet následující podmínky.
Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky  
tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou  plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout.
Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr přípravkem CarboSol Grund a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol ve dvou vrstvách.
V případě potřeby můžete zředit CarboSol max 10 % destilovanou vodou. Pokud používáte technoligii Nespri CaroSol neřeďte!
K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat  CarboSol ve dvou vrstvách.
Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.
Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,6 – 0,8  kg/m2.
Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 m. Každý následný
nátěr s přibližnou spotřebou 0,3 kg/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 m.
Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte
fasádní barvu CarboSol bez předchozího penetračního nátěru. V případě  delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým  poradcem.

Spotřeba

Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.

Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,6 – 0,8  kg/m2.

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5°C pro podklad, materiál a okolní vzduch při  zpracování a vysychání.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu   aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou   prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Ihned po aplikaci umyjte vodou.

Upozornění

Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci  z jiných produktů

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Tento výrobek je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.
Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód  08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento  výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC.

Prohlášení o obsažených látkách

Carbosol obsahuje uhlíková vlákna, silikon, akrylovou disperzi, oxid titaničitý,  uhličitan vápenatý, silikáty, pomocné filmotvorné látky, konzervační látky, vodu Carbosol obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on a 2-methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostní listy

Informace