caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/224564/063085_AmphiSilan-plus_10L_EC_CZ.png

AmphiSilan-plus

 • Účel použití

  Vlivem nově vyvinuté kombinace silikonové pryskyřice a pojiva i nanostrukturního spojení pigmentu a plniva se značně snižuje citlivost na znečisťování. Na nátěry fasád, které odpuzují dešťovou vodu a jsou vysoce propustné pro vodní páry, na omítkách a minerálních podkladech i na renovační nátěry na pevně držících silikátových a matných disperzních barvách, na omítkách na bázi umělých pryskyřic a neporušených vnějších tepelně izolačních systémech. AmphiSilan Plus v sobě spojuje výhody osvědčených disperzních barev a klasických silikátových barev. AmphiSilan Plus má minerální základní strukturu, nevytváří film, je vysoce propustný pro vodní páry a kysličník uhličitý a vytváří minerálně matný povrch, který je podobný vápenným barvám. Tyto vlastnosti předurčují AmphiSilan Plus i pro využití na objektech v památkové péči a na omítkách s vysokým obsahem vápna.

  Vlastnosti

  • ředitelný vodou, ekologický a s minimálním zápachem
  • odolný proti povětrnostním vlivům
  • značná vodoodpudivost
  • minimální pnutí, není termoplastický
  • minimalizovaná citlivost na znečistění, udržuje fasády dlouho čisté
  • nevytváří film, je mikroporézní
  • vytváří se kapilárně aktivní suchá zóna
  • snadné a elegantní zpracování
  • propustný pro CO2
  • dobrá krycí schopnost
  • odolný proti agresivním škodlivinám ve vzduchu

  Materiálová báze

  Emulze silikonové pryskyřice

  Balení / velikosti nádob

  2,5 l a 10 l

  Barevné odstíny

  bílý

  AmphiSilan Plus lze tónovat strojově v systému ColorExpress v kolekcích barev 3D-System, CaparolColor, AmphiSilan/Sylitol, RAL a do mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladování

  V chladu, chrańte před mrazem.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

  sd 0,05 m, třída V1

  Propustnost vody (hodnota w)

  w 0,08 [kg/(m2.h0,5)], třída W3

  Úprava podkladového materiálu

  Omítky vápenné, vápenocementové a cementové:

  Nové omítky nechte 2 – 4 týdny bez ošetření. Dodatečně omítnutá místa musí být dostatečně vytvrzená a vyschlá. Otíravý povrch omítek nebo povrch, který uvolňuje prach, a slinuté vrstvy odstraňte.

  Staré omítky očistěte mechanicky nebo proudem tlakové vody za dodržení zákonných předpisů. Proveďte základní nátěr přípravkem OptiSilan TiefGrund. Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

  Staré silikátové barvy a omítky:

  Pevné držící vrstvy očistěte mechanicky nebo proudem tlakové vody za dodržení zákonných předpisů.

  Nedržící a zvětralé vrstvy odstraňte odrhnutím, obroušením nebo oškrábáním.

  Základní nátěr se provede přípravkem OptiSilan TiefGrund.

  Nosné vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic a neporušené tepelně izolační kombinované systémy:

  Staré omítky očistěte vhodnou metodou. Při čistění za mokra nechte plochy před dalším ošetřením dobře proschnout. Proveďte základní nátěr OptiSilan TiefGrund.

  Nové omítky natírejte bez předchozí úpravy. U minerálních strukturních omítek proveďte základní nátěr OptiSilan TiefGrund.

  Nenosné vrstvy laků, disperzních barev nebo vrstvy omítek na bázi umělých pryskyřic:

  Odstraňte beze zbytku vhodnou metodou, např. mechanicky nebo chemicky a dodatečným očistěním proudem vysokotlaké horké vody za dodržování zákonných předpisů.

  Proveďte základní nátěr základní OptiSilan TiefGrund.

  Cihelné pohledové zdivo:

  Pro nátěry jsou vhodné jen lícovkové nebo kabřincové cihly bez obsahu cizích látek, odolné proti mrazu. Zdivo musí být vyspárováno bez trhlin a nesmí obsahovat soli.

  Základní nátěr se provádí přípravkem OptiSilan TiefGrund.

  Jestliže se na prvním nátěru přípravkem AmphiSilan Plus nebo objevují hnědě zbarvená místa, je nutno nátěr provést barvou Synthesan.

  Zdivo z vápenopískových cihel:

  Pro nátěry jsou vhodné jen lícovkové cihly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých nebo zbarvujících cizích látek, jako jsou hrudky písku nebo hlíny. Vyspárování musí být provedeno bez trhlin. Otíravý povrch očistěte. Místa s vykvétáním solí okartáčujte za sucha. Základní nátěr přípravkem OptiSilan TiefGrund.

  Plochy napadené houbami nebo řasami:

  Po sanaci a odstranění biologického napadení natírejte výrobky ThermoSan nebo Carbosol.

  Plochy s vykvétáním solí:

  Vykvétání solí odstraňte za sucha okartáčováním. Základní nátěr se provede přípravkem OptiSilan TiefGrund.

  Při nátěrech ploch s vykvétáním solí nelze přebírat trvalou záruku za nátěr nebo za potlačení vystupování solí.

  Vadná místa:

  Malá vadná místa opravte jemným fasádním tmelem Sylitol Fassadenspachtel. Velká vadná místa do 20 mm je třeba opravovat přednostně fasádním tmelem Histolith Fassadenspachtel.

  Zatmelená místa opatřete základním nátěrem.

  Příprava materiálu

  Materiál před použitím promíchejte.

  Postup nanášení

  Zpracovávejte štětcem, válečkem a stříkacími přístroji airless.

  Nanášení přístrojem airless:

  AmphiSilan Plus:

  úhel nástřiku: 50°
  tryska: 0,021 - 0,026 palce
  tlak nástřiku: 150 - 180 bar

  Ředění

  V případě potřeby řeďte max. 10% čisté vody.

  Spotřeba

  Hodnoty spotřeby platí pro nátěr na hladkém podkladu. Na drsných plochách se spotřeba příslušně zvýší. Přesnou spotřebu stanovte zkušebním nátěrem.
  AmphiSilan-Plus: cca 150 - 200 ml/m2.

  Podmínky při zpracování

  Spodní hranice teploty pro zpracování:  

  + 5°C pro okolní vzduch a podklad.

  Horní hranice teploty pro zpracování:  

  + 30°C pro okolní vzduch a podklad.

  Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů a napojení, natírejte větší plochy najednou, dokud je barva mokrá. Při zpracování formou nástřiku pomocí přístroje Airless barvu dostatečně promíchejte a přelijte přes síto. Nepoužívejte na vodorovné plochy, vystavené působení vody.

  U fasádních ploch, které jsou vystaveny silnějšímu než běžnému působení vlhkosti vlivem speciálních podmínek v objektu nebo vlivem přírodních povětrnostních vlivů, existuje zvýšené riziko tvorby řas a hub. Proto doporučujeme na ohrožené plochy použít náš speciální produkt ThermoSan nebo Carbosol. Tento produkt oddálí počátek růstu hub a řas.

  Vysychání / doba vysychání

  Při +20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je přípravek vyschlý na povrchu za 2 - 3 hodiny, za 12 hodin ho lze přetírat. Vyschlý bude za 2 - 3 dny. Za nižších teplot a vysoké vlhkosti vzduchu dodržujte delší dobu vysychání.

  Čistění nářadí

  Okažitě po použití umyjte vodou.

  Upozornění

  Okolí natíraných ploch pečlivě zakryjte. Postříkaná místa na lakovaných plochách, na sklu, keramice, kovech a přírodním kameni okamžitě omyjte.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Není nebezpečnou látkou nebo směsí.
  Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
  Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  Obsahuje: reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
  Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 20 g/l VOC.

  Prohlášení o obsažených látkách

  Silikonová pryskyřice, disperze akrylátové pryskyřice, oxid titaničitý, uhličitan vápenatý, silikáty, voda, prostředky na tvorbu filmu, aditiva, konzervační prostředky.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz