caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/224135/062933_Sylitol-Finish130_B1_EC10_LT_HU.png

Sylitol Finish 130

Nátěr na silikátové bázi, odolný proti povětrnostním vlivům
 • Úvod

  Hotový nátěrový materiál na bázi křemičitanu draselného s organickými stabilizátory. Sylitol® Finish 130 poskytuje povlak odolný proti povětrnostním vlivům, má dobrou krycí schopnost, vysoký stupeň bělosti, světlostálou pigmentaci a je vysoce difuzní. Vhodný pro natírání neošetřených minerálních omítek, plných a nekvetoucích přírodních kamenů, obnaženého vápenopískového zdiva a pro renovaci starých, stabilních silikátových barev a omítek, jakož i jako vyrovnávací vrstva pro barevné fasádní omítky Sylitol®, minerální lehké omítky Capatect a minerální Capatect omítky.

  Vlastnosti

  • odolná proti povětrnostním vlivům
  • schopnost sorbce
  • propustná pro CO2
  • vysoká schopnost difúze
  • dvojnásobné prokřemenění s přídavkem křemenné moučky
  • velmi dobrá přilnavost vlivem prokřemenění s minerálními podklady
  • snadné zpracování
  • nehořlavá, A2 podle normy DIN 4102

  Balení / velikosti nádob

  2,5 a 10 L

  Barevné odstíny

  Bílá
  Lze tónovat v systému ColorExpress

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.

  Hustota

  cca 1,5 g/cm3

  Tloušťka suché vrstvy

  100–200 µm, E3

  Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

  < 0,14 (0,02) m, V1 (vysoká)

  Propustnost vody (hodnota w)

  0,08 [kg/(m2.h0,5)], W3 (nízká)

  Úvod

  Podklady musí být zbavené nečistot i odpuzujících látek a suché.

  Úprava podkladového materiálu

  Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky:
  Nové omítky je nutno ponechat podle počasí 2 - 4 týdny nenatřené za účelem vytvrdnutí a vyschnutí. Jako základní nátěr použijte Sylitol® Rapid Grund 111. 

  Pomocný nátěr se provádí barvou Sylitol®-Finish 130, ředěnou max. 10 % přípravku Sylitol® Rapid Grund 111, konečný nátěr barvou Sylitol® Finish 130, ředěnou max. 3% přípravku Sylitol® Rapid Grund 111.

  Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

  Znečištěný povrch očistěte manuálně nebo strojově za dodržení zákonných předpisů, např. proudem tlakové vody nebo vysokotlakou vodou s přídavkem písku. Otryskání pískem za vlhka lze provádět jen u omítek skupiny P II a P III. Omítky, napadené řasami popřípadě houbami, očištěte proudem vody za dodržení zákonných předpisů a ošetřete přípravkem Capatox podle předpisu. Případně používejte na nátěr speciální barvu ThermoSan s fungicidními a algicidními účinky. Základní nátěr se provede přípravkem Sylitol® Rapid Grund 111.

  Omítka s vrstvou uvolňující prach:
  Odstraňte všechny vrstvy omítek uvolňující prach, očistěte povrch mechanicky proudem tlakové vody za dodržení zákonných předpisů a po vyschnutí aplikujte základní nátěr přípravkem Sylitol® Rapid Grund 111. 

  Pomocný nátěr se provádí barvou Sylitol® Finish 130, ředěnou max. 10 % přípravku Sylitol® Rapid Grund 111, konečný nátěr barvou Sylitol-Finish 130, ředěnou max. 3% přípravku Sylitol® Rapid Grund 111.

  Omítka se slinutou vrstvou:
  Slinutou vrstvu, která se pozná podle mírně lesklého vzhledu, odstraňte pomocí fluorosilikátu Histolith® Fluat a důkladně opláchněte. Aplikujte základní nátěr Putzgrund.

  Opravy omítek:
  Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Na opravy omítek se hodí zvláště hotové maltové směsi na bázi trasového vápna a trasového cementu. Opravená místa musí být před provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá a musí se zásadně fluátovat a omýt. Přitom je nutno dát pozor na to, aby se fluátování provádělo vždy v šíři opraveného místa.
  U větších opravených míst vždy fluátujte a omyjte celou plochu (starou i novou omítkou).

  Staré nenosné nátěry disperzních barev:
  Odstraňte beze zbytku vhodnou metodou např. mechanicky nebo chemicky a dodatečným očištěním proudem vysokotlaké horké vody za dodržování zákonných předpisů. Na nenasákavý podklad po chemickém odstranění nátěru proveďte základní nátěr přípravkem Putzgrund. Na silně nasákavý podklad po chemickém odstranění nátěru naneste zpevňující základní nátěr Sylitol® Rapid Grund 111.

  Staré nosné matné nátěry disperzních barev:
  Znečistěné a mírně křídující nátěry dokonale odstraňte proudem tlakové vody za dodržení zákonných předpisů a aplikujte základní nátěr přípravkem Putzgrund.

  Tepelně izolační omítky na minerální bázi:
  Znečištěné omítky a povrch napadený řasami očistěte proudem vody o nižším tlaku, případně s použitím čistícího prostředku za dodržení zákonných předpisů. Neprovádějte mechanické čištění. Omítky napadené řasami nebo houbami ošetřete přípravkem Capatox podle předpis. Případně používejte na nátěr speciální barvu ThermoSan s fungicidními a algicidními účinky.

  Pohledové zdivo z vápenocementových cihel:
  Pro nátěry jsou vhodné jen lícovkové cihly, odolné proti mrazu, bez obsahu bobtnavých nebo zbarvujících cizích látek, jako jsou hrudky písku, hlíny atd.  Vyspárování musí být provedeno bez trhlin a nesmí obsahovat těsnící prostředky nebo podobné materiály, které snižují přilnavost.
  Místa s vykvétáním soli okartáčujte za sucha. U otíravého povrchu natřete celou plochu fluátem a omyjte.  Napojení střech, oken a podlahy musí být provedeno podle směrnic Svazu výrobců a zpracovatelů vápenopískových cihel. Jako základní nátěr použijte Sylitol® Rapid Grund 111. 

  Ošetření kamene:
  Přírodní kámen musí být pevný, suchý a zbavený vykvétajících látek. Povrch zvětralých kamenů  před nátěrem zpevněte několikerým ošetřením esterem kyseliny křemičité. Znečištěné kameny očistěte proudem tlakové vody za dodržování zákonných předpisů. Opravy kamenného zdiva neprovádějte omítkovou maltou, ale materiály, které nahrazují kámen. Opravená místa musí být dostatečně zatvrdlá a musí před nátěrem odborně fluátovat a omýt.

  Vystupující vlhkost:
  Vlivem vystupující vlhkosti se nátěry předčasně zničí. Trvalého úspěchu se dosáhne pouze uložením horizontální izolace. Dobré a dlouho setrvávající řešení poskytuje použití sanačního systému Capatect Sanierputz. Zvláště u starších staveb působí výhodně zakládání vysychajících a odpařovacích zón vyplněním filtrační vrstvy mezi podezdívkou a půdou štěrkem.

  Příprava materiálu

  Materiál důkladně promíchejte.

  Postup nanášení

  Aby bylo možné docílit nátěry o jednotném barevném odstínu, musí se vytvořit rovnoměrně nasákavý podklad. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů a napojení při zpracování větších ploch, využijte dostatečný počet pracovníků a natírejte celou plochu najednou, dokud je barva mokrá.
  Při samotném tónování materiálu se doporučuje za účelem zamezení rozdílů barevného odstínu smíchat celkově potřebné množství dohromady.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Fasádní barva Sylitol® Finish 130 se může nanášet válečkem, natíráním nebo stříkáním.
  Nanášení přístrojem airless:
  úhel nástřiku:  50°
  tryska: 0,026 - 0,031"
  tlak nástřiku: 150 - 180 bar
  Při stříkání přístrojem airless barvu dobře promíchejte a přelijte přes síto.

  Spotřeba

  Přibližně 150–250 ml / m2 při aplikaci na hladký povrch. Na drsných površích musí být přesná spotřeba stanovena nanesením zkušebního nátěru.

  Aby se dosáhlo nejlepší možné ochrany proti napadení řasami a houbami pomocí Sylitol®Finish 130, je potřeba nanést dvě vrstvy fasádní barvy v celkovém množství nejméně 400 ml / m2, aby se dosáhlo průměrné tloušťky vrstvy alespoň 200 µm. Každá další vrstva zvyšuje tloušťku vrstvy přibližně o 100 µm se spotřebou nejméně 200 ml / m2 na vrstvu. Spotřeba je na drsných površích odpovídajícím způsobem vyšší.

  Podmínky při zpracování

  Spodní hranice teploty pro zpracování:
  + 8°C pro okolní vzduch a podklad

  Pozor: Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, za deště, extrémně vysoké vzdušné vlhkosti vzduchu (mlha) nebo za silného větru. Na lešení případně upevněte síťové plachty. Pozor na nebezpečí nočních mrazů. Nevhodné podklady jsou nátěry lakovými barvami, podklady s výkvětem solí, plasty na dřevo. Barvy nejsou vhodné na vodorovné plochy, vystavené působení vody. U ploch se spádem je nutno dbát na to, aby se zajistit bezvadný odtok vody.

  Vysychání / doba vysychání

  Dodržujte dobu vysychání minimálně 12 hodin mezi jednotlivými nátěry při teplotě 20°C a vlhkosti vzduchu 65%, za 24 hodin odolná proti dešti. Za nižších teplot a vysoké vzdušné vlhkosti vzduchu se tyto doby prodlužují.

  Čistění nářadí

  Ihned po použití očistěte vodou.

  Upozornění

  Zakrývání konstrukcí:
  Vyčnívající součásti stavby, jako římsy, parapety, koruny na zdivu atd. se musí odborně zakrýt, aby se zabránilo znečištění nebo silnějšímu provlhnutí stěn.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Není nebezpečnou látkou nebo směsí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  Uchovávejte mimo dosah dětí. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
  Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kod 08 01 12).
  Znečištěné obaly: Plastové obaly (kod 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/a): 30 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
  max. 1 g/l VOC.

  Prohlášení o obsažených látkách

  Draselné vodní sklo, disperze polyakrylátové pryskyřice, oxid titaničitý, silikáty, uhličitan vápenatý,
  voda, aditiva.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Další doporučení k produktu:

  Sylitol® RapidGrund 111