caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/233817/064166_Capamur_Finish_CZ.png

Capamur Finish

Akrylátová fasádní barva zesílená siloxanem

Účel použití

Barva Capamur Finish se hodí zvláště na nové, nenatřené omítky i na renovační nátěry na dostatečně
přilnavých starých nátěrech a pevných nosných podkladech. Zesílení siloxanem dodává optimální
ochranu vůči vlhkosti, popřípadě vysokou propustnost pro vodní páry a dostatečnou propustnost pro
CO2.

Vlastnosti

■ ředitelná vodou
■ s minimálním zápachem
■ odolná proti povětrnostním vlivům
■ propustná pro CO2
■ odolná proti oděru
■ vynikající krycí schopnost
■ snadné zpracování

Materiálová báze

Akrylát zesílený siloxanem

Balení / velikosti nádob

2,5 a 10 L

Barevné odstíny

Bílý. Tónování v systému ColorExpress lze strojně tónovat v kolekcích barevných odstínů systému
Caparol Color, Caparol 3D, RAL a mnoha dalšími barevnými odstíny dostupnými na trhu.

Stupeň lesku

Matný

Skladování

V chladu, chraňte před mrazem.

Hustota

cca 1,64 g/cm3

Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

Kapilární nasákavost vody podle EN 1062: střední, třída V2

Propustnost vody (hodnota w)

střední, třída: W2

Upozornění

Okolí natíraných ploch, zvláště sklo, keramiku, přírodní kámen a kovové součásti pečlivě zakryjte. Aby
se zabránilo značení jednotlivých tahů, zpracovávejte barvu najednou, dokud je mokrá.

Vhodné podkladové materiály

Veškeré běžné povrchy fasád.

Úprava podkladového materiálu

Povrch musí být čistý, pevný, suchý.
Nové vysoce hydraulické vápenné omítky, vápenocementové a cementové omítky:
Nové omítky mají být vyschlé na povrchu a dostatečně zatvrdlé (nechte 2 - 4 týdny vyschnout bez
nátěru). Odstraňte omítky, které se otírají nebo uvolňují prach, a případnou slinutou vrstvu.
Naneste základní nátěr přípravkem OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol Rapidgrund.

Staré pevné omítky, škrábané, stříkané a ušlechtilé omítky:
Silně znečistěné plochy důkladně očistěte vysokotlakým čističem. Místa s výskytem řas napusťte
dosyta přípravkem Capatox, a nechte cca 24 hodin působit.
Naneste základní nátěr přípravkem Dupa-Putz Festiger.

Omítky, které na povrchu uvolňují písek:
Pečlivě okartáčujte. Napusťte dosyta základním nátěrem přípravkem Dupa-Putz Festiger dvakrát za sebou do mokré vrstvy.

Vápenocementové a cementové omítky:
Pevné normálně nasákavé omítky aplikujte CapaSol RapidGrund nebo OptiSilan Tiefgrund

Stávající omítky disperzní a silikonové:
Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr CapaSol Rapidgrundnebo
Oprisilan Tiefgrund
Stávající silikátové nátěry a podklady:
Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a
aplikujte OptiSilan Tiefgrund

Beton:
Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. V případě uvolňování
písku, použijte OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund
.
Pórobeton:
Základní nátěr OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund.

Nosné nátěry:
Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.
Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte HaftGrund EG
Nenosné nátěry:
Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

Plochy napadené plísní:
Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout.
Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným OptiSilan Tiefgrund nebo CapaSol RapidGrund a následně dvě vrstvy Capamur Finish

Opravy omítek:
Při opravách otevřených trhlin a poškozených omítkových ploch je třeba dbát na to, aby malta na
opravu odpovídala svou pevností a strukturou dané omítce. Opravená místa musí být před
provedením nátěru dostatečně zatvrdlá a vyschlá.

Příprava materiálu

Před použitím dobře promíchejte.

Postup nanášení

Aplikujte dva nátěry.

Ředění

Fasádní barva Capamur Finish je připravená k aplikaci. V případě potřeby zřeďte maximálně do 5%
pitnou vodou.

Spotřeba

Cca 0,25 – 0,35 l/m2 na dva nátěry na hladkém podkladu.
Skutečnou spotřebu ověřte na zkušební ploše

Podmínky při zpracování

Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5° C. Minimální teplota +5° C musí být pro okolní vzduch i teplotu
podkladu a materiál při zpracování a vysychání. Neaplikujte barvu při zvýšené vzdušné vlhkosti –
mlhy.

Vysychání / doba vysychání

Při teplotě 20° C a 65% vzdušné vlhkosti je barva na povrchu suchá po cca. 4 – 6 hodinách, po 24
hodinách odolná proti dešti.  Další vrstvu lze aplikovat po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost
vzduchu mohou prodloužit dobu schnutí.

Čistění nářadí

Ihned po použití umyjte vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Varování: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on, reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1).

Likvidace

Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy
a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01
02).

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento výrobek obsahuje
max. 1 g/l VOC.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz