caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/244129/066170_capatect_minera_carbon_extra_CZ.png

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm

Účel použití

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm je minerální tmel, pojený cementem a vápnem, s volnými uhlíkovými vlákny jako rozptýlenou výztuží speciálně pro vytváření základních vrstev tepelně izolačních systémů Capatect. Jmenovitá tloušťka vrstvy 3 nebo 5 mm. Zkoušeno autorizovanou zkušebnou podle ETAG 004.

Vlastnosti

  • Výborná zpracovatelnost
  • Pro ruční i strojní zpracování
  • Vysoce kvalitní minerální pojiva
  • Posílený uhlíkovými vlákny
  • Vysoká difúze vodních par

Materiálová báze

Suchá maltová směs s minerálními pojivy zušlechtěná uhlíkovými vlákny.

Balení / velikosti nádob

Pytel 25 kg.

Skladování

V suchu, chránit před vlhkostí jako cement. Skladovatelnost max. 6 měsíců od data výroby.

Technická data

Přídržnost k betonu ≥ 0,25 MPa

Velikost zrna 1,2 mm

Kapilární absorpce vody W2

Prodyšnost pro vodní páry µ ≤ 55

Reakce na oheň A1

Tepelná vodivost λ 10, dry, 0,46 W/(m.K)

Odolnost zvýšenému rázu 30 J pro základní vrstvu 5 mm

Odolnost zvýšenému rázu 20 J pro základní vrstvu 3 mm

Odolnost krupobití ve třídě HW 4

Vhodné podkladové materiály

Izolační desky tepelně izolačních systémů Capatect.

Neomítnuté, nebo minerální maltou omítnuté zdivo. Organické nátěry musí být odstraněny. Nosné minerální nátěry je třeba zdrsnit, aby byla zajištěna lepší přídržnost tmelu. V případě pochybností proveďte zkoušku přídržnosti.

Úprava podkladového materiálu

Podklad musí být nosný, čistý a zbavený uvolněných částic i odpuzujících látek (dodržujte normu ČSN 73 2901). Poškozené a odlupující se minerální nátěry nebo strukturní omítky je nutno dokonale odstranit. Místa s uvolněnou omítkou se musí otlouci a vyspravit vhodným materiálem tak, aby plochy na sebe navazovaly. Minerální povrch, uvolňující písek nebo prach, je nutno důkladně očistit až k pevným složkám a opatřit základním nátěrem přípravkem Caparol Tiefgrund LF.

Příprava materiálu

Capatect Minera Carbon Extra Staubarm lze zpracovávat všemi běžnými typy průběžných míchaček, ale i ručními míchadly. Obsah jednoho pytle smíchejte pomaluběžným motorovým míchadlem s cca 6 litry vody, až se vytvoří homogenní směs bez hrudek. Nechte cca 10 minut odstát, a znovu krátce promíchejte. Pokud je nezbytné, lze konsistenci hmoty v tomto okamžiku ještě upravit přidáním vody. Materiál, který již začal tuhnout, nelze dále použít.

Postup nanášení

V zásadě platí náš návod k montáži tepelně izolačních systémů Capatect.

Lepení izolačních desek:

Lepící maltu Capatect Minera Carbon Extra Staubarm nanášejte na zadní stranu izolační desky metodou „rámeček a body"  (na okraji po obvodu pás o šířce cca 5 cm, uprostřed desky 3 hrudky o velikosti dlaně). Nanášené množství lepidla a výšku pásů je třeba upravit podle tolerancí podkladu tak, aby se dosáhlo kontaktní plochy lepidla alespoň 40 %. Nanesenou vrstvou lepidla lze vyrovnávat nerovnosti podkladu až ± 1 cm.

Alternativou je celoplošné lepení desek. V tomto případě se nanáší potřebné množství lepidla zubatým hladítken na zadní stranu desky, nebo přímo na podklad.

Izolační desky nalepujte do vazby zdola směrem nahoru těsně přitisknuté k sobě a dobře je přitlačte. Na kontaktní plochy spojů desek nenanášejte lepidlo. Dbejte na správné vodorovné a svislé lícování uložených desek.

Nanášení základní vrstvy:

Případné přesazené spoje izolačních desek se musí obrousit a ulpělý prach po broušení odstranit.Nerovnosti v minerálních nebo konopných deskách vyrovnat tmelem Capatect Minera Carbon Extra Staubarm.

Po upevnění ochranných lišt na okenní ostění a na hrany i diagonálního armování na rohy a otvory ve fasádě se nanáší tmel Capatect Minera Carbon Extra Staubarm vždy v šířce pásu tkaniny a v tloušťce 2/3 požadované vrstvy. Do čerstvé vrstvy se zatlačí skelná tkanina Capatect s přesahy minimálně 10 cm, a poté se znovu překryje tmelem Capatect Minera Carbon Extra Staubarm ještě do mokré vrstvy, takže se zajistí celoplošné zakrytí skelné tkaniny. U desek z minerální vaty naneste před základní vrstvou nejdříve vyrovnávací vrstvu tmelu Capatect Minera Carbon Extra Staubarm.

Celkové tloušťka základní vrstvy činí cca 3,0 nebo 5,0 mm, přičemž skelná tkanina Capatect je uložena zhruba uprostřed (při tloušťce 3 mm) nebo v horní třetině (při tloušťce 5 mm) vrstvy.

Abyste zabránili viditelným spojům v jednotlivých pásech, napojujte je vždy mokré do mokrého. Aby byly plně využity vlastnosti tmelu Capatect Minera Carbon Extra Staubarm, nemíchejte jej s jinými produkty. Tmel není vhodný na vodorovné plochy zatěžované vodou. Abyste zabránili poškození základní vrstvy deštěm, zakryjte zpracovávanou plochu vhodnými plachtami. Stejně tak použijte vodné zakrytí v případě slunečního záření nebo silného větru.

Spotřeba

Lepení desek cca 5 kg/m2.

Základní vrstva o tloušťce 3 mm cca 4,5 kg/m2.

Základní vrstva o tloušťce 5 mm cca 7,5 kg/m2.

Jedná se o směrnou hodnotu bez záruky. Skutečnou spotřebu ověřte přímo na objektu.

Podmínky při zpracování

Během práce a vytvrzování lepidla nesmí teplota klesnout pod 5 oC. Nepracujte na Sluncem vyhřátých stěnách, při dešti, za vysoké vlhkosti, nebo při silném větru, nebo při těchto podmínkách zajistěte vhodná ochranná opatření. Tyto podmínky musí být dodržena ještě alespoň 2 dny po zhotovení základní vrstvy. Pozor na noční mrazíky!

Vysychání / doba vysychání

Při 20 oC a 65% vlhkosti alespoň 2-3 dny. Při nižší teplotě a vyšší vlhkosti se doba schnutí prodlužuje. Abyste zamezili poškození čerstvé základní vrstvy deštěm, zakryjte zhotovené plochy fasády vhodnými plachtami. Zvláště v chladných a vlhkých ročních obdobích počítejte s prodloužením doby zasychání.

Čistění nářadí

Okamžitě po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Obsahuje portlandský cement a hydroxid vápenatý

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte vodou. Zamezte vdechování prachu. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Kontaminovaný oděv svlékněte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Skladujte na suchém místě.

Likvidace

K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu likvidujte podle platných místních předpisů jako nebezpečný odpad. Vytvrdlé zbytky materiálu lze likvidovat jako stavební suť.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

Technické informace

Bezpečnostné listy