caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/240141/065465_DisboPOX_W_447_10kg_CZ.png

DisboPOX W 447 2K-EP

Vodou ředitelný dvousložkový epoxidový nátěr na stěny a podlahy s mírným až středním zatížením.

Účel použití

Podlahové plochy:
Pro minerální podlahové povrchy a tvrdé asfaltové potěry v interiéru v průmyslu a obchodu, např. v zásobovacích a společenských místnostech, výtopnách, skladech, archivech, na chodbách, únikových cestách, nouzových schodech. Mezivrstva v systému Disboxid ArteFloor.

Povrchy stěn:
Pro minerální povrchy stěn, které jsou vystaveny vysokým zátěžím chemikálií, dezinfekčních prostředků nebo vlhkosti, např. v nemocnicích, ventilačních šachtách, laboratořích, výrobních místnostech v potravinářském a krmivářském průmyslu. Nátěr na skleněnou tkaninu Capaver a Capaver AkkordVlies-Z.

Vlastnosti

  • odolný vůči dezinfekčním prostředkům
  • zkoušky pro použití v potravinářském průmyslu
  • dekontaminovatelný podle DIN 25 415
  • difuzní
  • minimalizované emise

Testováno podle AgBB testovacích kritérií pro emise VOC z výrobků pro vnitřní použití. Schéma posuzování AgBB (Výbor prozdravotní zhodnocení stavebních výrobků) bylo vyvinuto orgány životního prostředí a zdravotnictví pro používání stavebních materiálů v citlivých oblastech, jako např. solečné místnosti.

Materiálová báze

Dvousložková epoxidová pryskyřice.

Balení / velikosti nádob

Kombinovaná nádoba 10 kg.

Barevné odstíny

ColorExpress:
Pomocí technologie ColorExpress lze natónovat více než 21 000 odstínů. Exkluzivní barevný design možný prostřednictvím barev kolekce FloorColor plus.

Změny barev a křídování jsou možné vlivem UV záření a povětrnosti. Organická barviva (např. káva, červené víno nebo listy), jakož i různé chemikálie (např. desinfekční prostředky, kyseliny atd.) mohou vést ke změnám barvy. Povrch se může poškrábat v důsledku abraze. Funkce nátěru není ovlivněna. V případě intenzivních a tmavých odstínů může dojít k dočasnému oděru pigmentu na povrchu povlaku - může být nutná údržba nebo transparentní krycí nátěr.

Stupeň lesku

Hedvábně lesklý.

Skladování

V chladném, suchém a nemrazivém prostředí. Originální uzavřené nádoby jsou stabilní při skladování minimálně 2 roky. Za nižších teplot skladujte látku před zpracováním při teplotě cca 20 °C.

Hustota

Cca 1,4 g/cm3

Tloušťka suché vrstvy

Cca 35 µm/100 g/m2

Koeficient difuzního odporu µH2O

Cca 40.000

Otěr podle Tabera (CS 10/1000 U/1000 g)

99 mg/30 cm2

Odolnost proti chemikáliím

Chemikalienbeständigkeitstabelle in Anlehnung an EN ISO 2812 bei 20 °C
7 Tage
Kyselina octová 5 %+ (V)
Kyselina chlorovodíková 10 %+ (V)
Kyselina sírová ≤ 10 %+ (V)
Kyselina citronová10 %ig+
Amoniak 25 % (vodný roztok)+
Hydroxid vápenatý+
Chlorid železitý, nasycený roztok+ (V)
Roztok lysoformu 2 %+
Roztok chloridu hořečnatého 35 %+
Destilovaná voda+
Nasycený roztok kuchyňské soli+
Lakový benzín+
Technický benzín+
Topná a motorová nafta+
Coca-Cola+ (V)
Káva+ (V)
Červené víno+ (V)
Chladicí kapaliny do transformátorů+
Označení: + = odolný, (V) = zabarvení

Vhodné podkladové materiály

Podlahové plochy:
Minerální podklady (např. beton, cement, anhydritový potěr) a tvrdé asfaltové potěry uvnitř.
Povrch musí být stabilní, rozměrově stabilní, pevný, bez uvolněných částí, prachu, olejů, tuků, oděru pryže a dalších separačních látek. Cementové vyrovnávací hmoty s plastickou hmotou musí být zkontrolovány z hlediska přídržnosti. Tvrdé potěry a povrchy, které byly ošetřeny chemickými přísadami (např. činidly pro dodatečnou úpravu), musí být intenzivně mechanicky připraveny. V případě potřeby mají být vytvořeny testovací plochy.

Pevnost v tahu podkladu musí být v průměru 1,5 N / mm2. Nejmenší jednotlivá hodnota nesmí klesnout pod 1,0 N / mm2.
Podklad musí dosáhnout rovnovážného obsahu vlhkosti:
Betonový a cementový potěr: max. 4% hmotnostní (metoda CM)
Anhydritový potěr: max. 1,0% hmotnostní (metoda CM)

Tvrdé asfaltové potěry musí odpovídat přinejmenším třídě tvrdosti IC 15 a nesmí se za daných teplotních podmínek a mechanického zatížení deformovat.

Povrchy stěn:
DisboPOX W 447 lze použít na skleněné tkaniny Capaver, Capaver AkkordVlies-Z, tmely DisboCRET 505 Feinspachtel a Caparol-Akkordspachtel KF.

Vhodnost omítek v maltových skupinách PII a PIII musí být ověřena na místě. Povrch musí být stabilní, rozměrově stabilní, pevný, bez uvolněných částí, prachu, olejů, tuků a dalších separačních látek. Pevnost v tahu podkladu musí být v průměru alespoň 0,8 N/ mm2. Nejmenší jednotlivá hodnota nesmí klesnout pod 0,5 N/ mm2.

Protože nátěr není hydroisolace, musí mít podklad a jakýkoli tmel používaný ve vlhkých místnostech dostatečnou odolnost proti vlhkosti.

Jiné typy podkladu nebo postupy vyžadují zvláštní konsultaci s našimi pracovníky.

Úprava podkladového materiálu

Podklad připravte vhodným opatřením (tryskání, frézování, broušení) tak, aby splňoval uvedené požadavky.

Nedržící, silně znečištěné povrchy, např.  kontaminované oleji, tuky, oděrem pryže atd. nebo sprašující nebo se sklovitým cementovým povrchem, musí být intenzivně mechanicky připraveny. Olejové skvrny odstraňte komerčně dostupným odstraňovačem oleje. Již používaná parkovací místa a uličky garážových podlah, které se již používají, důkladně ošetřete, aby se odstranily otěry gumy, chloridy (rozmrazovací soli) a další přídržnost ovlivňující znečištění.

V případě tvrdého asfaltového potěru musí být po přípravě viditelné nejméně 75% kameniva.

Beze zbytku odstraňte staré jednokomponentní nátěry a nepevné dvoukomponentní nátěry.

Pevné epoxidové nátěry musí být důkladně očištěny, poté obroušeny nebo otryskány do matně bílého povrchu. Alternativně povrch obruste a naneste základní nátěr Disbon 481 2K-EP Uniprimer. Na povrchu, který má být natírán, nesmějí být žádné zbytky, ošetřující výrobky nebo podobné prostředky. Při přetírání difúzních starých nátěrů je třeba zkontrolovat, zda bude mít celý nátěr dostatečnou prodyšnost.

Vylámané a chybějící části v povrchové vrstvě opravte pomocí malty Disbocret® PCC nebo malty Disboxid EP do roviny.

Nepoužívejte na pracovišti materiály obsahující silikon před a během natírání, protože mohou zapříčinit vady povrchu.

Příprava materiálu

Základní hmota se promíchá, přidá se tužidlo, intenzivně se míchá pomaluběžným míchadlem (max. 400 otáček za minutu), dokud se nedosáhne rovnoměrné zbarvení bez pruhů. Přelijte materiál do jiné nádoby a znovu důkladně promíchejte (nezpracovávejte z přepravní nádoby). Pro vrcfhní nátěry materiál neřeďte.

Poměr mísení

Základní hmota : tužidlo = 3 : 2 hmotnostně

Postup nanášení

Materiál nanášejte natíráním, válečkem (texturovaným polyamidovým válečkem, výška vlasu 11 mm a stírací mřížka) nebo stříkáním (Airless, bez filtru, nejméně 50 barů, tryska: 0,015–0,017 palce, úhel stříkání: 45 °, doporučuje se sjednocení válečkem) .

Vždy pracujte čerstvé do čerstvého pro jednotný vzhled. Při nanášení válečkem nanášejte materiál rovnoměrně (dodržujte stanovenou spotřebu materiálu) a pracujte křížovými tahy. Pro větší plochy zajistěte dostatek pracovníků, v případě potřeby rozdělte oblast na pole. Na souvislé plochy vždy používejte materiál stejné šarže.

Extrémně vysoká tloušťka vrstvy během jednotlivých pracovních kroků může vést k problémům s vytvrzováním a odlupování materiálu.

Postup nanášení jednotlivých vrstev

Základní nátěr:
Na minerální podklady použijze základní nátěr DisboPOX W 443 2K EP. Základní nátěr nanášejte pomocí kartáče. Pokud není požadována difuzní struktura systému, můžete alternativně použít pomocí DisboXID 420 2K-EP-Grund nebo DisboXID 462 2K EP.
Tvrdé asfaltové potěry napusťte materiálem DisboPOX W 447 2K-EP, zředěným 5–10% vody. Mechanicky připravené minerální substráty mohou být penetrovány materiálem DisboPOX W 447 2K_EP, zředěným 5–10% vody, pokud je zajištěna dostatečná nosnost a savost.
Na slabě nasákavé povrchy stěn (skleněná tkanina Capaver, Capaver AkkordVlies-Z,  DisboCRET 505, Caparol-Akkordspachtel KF) použijte základní nátěr DisboPOX W 447 2K-EP ředěný max. 5% vody.

Rozlivová vrstva:
Pro malé vyrovnání nerovností vytvořte rozlivovou vrstvu z:
DisboPOX W 453 2K-EP: 100 hmotnostních dílů,
Voda: 2 hmotnostní díly,
DisboADD 942 písek: 20 hmotnostních dílů.
Nalijte směs na připravený povrch, rovnoměrně ji rozetřete pomocí vyhlazovací stěrky a naostro ji stáhněte přes zrno

Naneste dvě krycí vrstvy neředěného materiálu.  U problematicky kryjících barev (např. žlutá, oranžová nebo červená) může být zapotřebí více vrstev. V případě potřeby by první nátěr měl být proveden dobře kryjícím odstínem.

Protiskluzový povrch
Třídy odolnosti proti skluzu R 10 je dosaženo bez dalších opatření.

Povrchová úprava:
Do poslední vrstvy začerstva zasypejte barevné vločky štěpky DisboADD 948 ColorChips, a po zatvrdnutí fixujte transparentním matným lakem DisboPUR W 458 2K-PU
hladkým nebo s přídavkem 3% hmotnostních Disbon 947 SlideStop Fine.

Spotřeba

Základní nátěr
minerální podklady
DisboPOX W 443
cca 200 g/m2
Tvrdé asfaltové potěry
DisboPOX W 447 2K-EP
ředěný 5-10 % vody
cca 200 g/m2
Tkaniny Capaver a AkkordVlies-Z
DisboPOX W 447 2K-EP
ředěný 5 % vody
cca 120–200 g/m2
Rozlivová vrstva
DisboPOX W 453
DisboADD 942
cca 1.040–1.200 g/mm/m2
cca 210–240 g/mm/m2
Vrchní nátěr
Podlaha (R10)
DisboPOX W 447 2K-EP
cca 200–250 g/m2 na jednu vrstvu
Protiskluzový povrch (R10)
DisboPOX W 447 2K EP
DisboADD 947 fine 75 - 150 µm (Slidestop)
cca 250 g/m2
cca 10 g/m2
Stěnycca 120–200 g/m2 na jednu vrstvu
Povrchová úprava (podlaha)
Zásyp vločkami
DisboADD 948 2 - 4 mm
cca 30 g/m2
Vrchní lak
DisboPUR W 458
cca 130 g/m2
Protiskluzový vrchní lak
DisboPUR W 458
DisboADD 947 fine 75 - 150 µm (Slidestop)
cca 130 g/m2
cca 4 g/m2

Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše-
Alternativně DisboPOX 447, ředěný 5-10 %vody, nebo DisboXID 420 popř. DisboXID 462
Při kontaktu s pneumatikami automobilu nebo podobnými může dojít ke změně zabarvení

Doba zpracovatelnosti

Při 20 ° C a 60% relativní vlhkosti přibližně 90 minut. Vyšší teploty zkracují, nižší prodlužují dobu zpracovatelnosti.

Během zrání zajistěte dostatečné větrání, protože vlhkost obsažená v materiálu může způsobit zvýšení vzdušné vlhkosti v důsledku odpařování. Vyhněte se průvanu.

Poznámka: Konec doby zpracovatelnosti není vizuálně rozpoznatelný. Překročení vede ke změnám úrovně lesku a barevného tónu, jakož i nižší pevnosti a ztrátě přilnavosti k podkladu.

Podmínky při zpracování

Materiál, okolní vzduch a podklad:
Alespoň 10 ° C, max. 30 ° C
Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80%. Teplota podkladu by měla být vždy alespoň 3K nad rosným bodem.

Doby čekání

Čekací doby mezi pracovními kroky by měly být alespoň 6, max. 48 hodin.
Při delších čekacích dobách musí být povrch předchozího pracovního kroku broušen. Zadaná doba je zkrácena vyššími teplotami, prodloužena nižšími.

Vysychání / doba vysychání

Při 20 ° C a relativní vlhkosti 60% je povrch po 20 hodinách pochozí, plně mechanicky a chemicky zatěžovatelný po cca 7 dnech. Při nížších teplotách přiměřeně později.

Chraňte aplikovaný materiál během vyzrávání (cca 24 hodin při 20 ° C) před vlhkostí, jinak může dojít k poškození povrchu a snížené přilnavosti.

Čistění nářadí

Ihned po použití a při delších přestávkách vodou nebo teplou mýdlovou vodou.

Posudek

Aktuelle Gutachten auf Anfrage.

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Pouze pro profesionální použití.

Základní hmota:
Obsahuje alifatické polyamidoaminy. Nebezpečí.
Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsahuje 2-Propenenitril, reakční produkt s 3-amino-1,5,5- trimethylcyclohexanemethanamin, m-phenylenebis(methylamin), 3- (aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyklohexan-1-amin. Může vyvolat alergickou reakci.

Tužidlo:
Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Likvidace

Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

Zbytky materiálu: základní hmotu smíchejte s tužidlem, nechte vytvrdnout, a likvidujte jako zbytky barev.

Nevytvrzené zbytky výrobku a nevyprázdněné obaly se musí likvidovat jako nebezpečný odpad.
Katalogové číslo odpadu: 08 01 11, Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

tohoto výrobku (Kat. A/j): 140 g/l. Tento výrobek obsahuje max. 15 g/l VOC.

Označení CE

ce-logo
Disbon GmbH

Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-447-001248 EN 13813:2002
potěr na bázi syntetické pryskyřice pro použití do vnitřních prostorů
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakce na oheňEfl
Uvolňování korozivních látekSR
Propustnost vodyNPD
odolnost proti opotřebení≤ AR1
Přídržnost≥ B1,5
Odolnost proti nárazům≥ IR4
Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konsultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz