caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/68077/CAPI001037_IEPIC_CarboPor_CZ.png

Capatect Carbopor Reibputz

 • Účel použití

  Dekorativní omítka na bázi hybridní silikonové disperze se strukturou „zrno na zrno" podobnou škrábané omítce, určená pro povrchové úpravy fasád. Vhodná jako krycí vrstva na kontaktní tepelně izolační systémy Capatect a na sanační omítkové systémy.

  Vlastnosti

  Strukturované omítky Capatect CarboPor jsou plněné uhlíkovými vlákny, mají vysokou difúzní schopnost a jsou vodoodpudivé (výrazný „perličkový" efekt). Díky fotokatalytickému účinku se strukturované omítky Capatect CarboPor vyznačují aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami). Uhlíková vlákna v omítce působí jako rozptýlená výztuž a omítka je díky tomu mimořádně mechanicky odolná.

  Balení / velikosti nádob

  Vědro 25 kg.

  Barevné odstíny

  Bílá skladem, další odstíny na objednání. Lze tónovat tónovacími barvami Caparol Color v množství max. 3 %, nebo si nechat připravit požadovaný odstín ve výrobním závodě nebo u prodejce.

  Skladování

  V chladu, nad bodem mrazu.

  Originální uzavřené obaly lze skladovat 12 měsíců od data výroby.

  Technická data

  permeabilita vody v kapalné fázi W3 (0,02 kg/(m2 h0,5) podle ČSN EN 1062-3)

  difúze vodních par: V1

  soudržnost: >= 0,3 MPa

  Pojivová báze

  Hybridní nanodisperze (silikon + silacryl) plněná rozptýlenými uhlíkovými vlákny.

  Vhodné podkladové materiály

  Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a separačních substancí.

  Úprava podkladového materiálu

  Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

  Nové omítky se musejí kvůli vytvrdnutí nechat cca 2-4 týdny (podle počasí) nenatřené. Křídující povrch a případný sintrový povlak je třeba odstranit.

  Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

  Silně znečištěné nebo řasami porostlé plochy důkladně očistěte okartáčováním (přitlačit!) nebo vysokotlakým čističem.

  Porosty mechů nebo řas:

  Odstraňte mechanicky, napadené plochy napusťte dosyta fungicidním přípravkem Capatox. Nechte důkladně vyschnout.

  Omítky s odprýskávajícími zrny:

  Zasucha okartáčujte a celou plochu dobře umyjte vodou. Proveďte základní nátěr materiálem CarboSol Grund.

  Staré minerální nebo disperzní nátěry:

  Nezvětralé staré nátěry, které dobře drží, očistěte suchou nebo mokrou cestou. Zvětralé staré nátěry, které dobře nedrží, důkladně odstraňte broušením, seškrábáním, chemickou cestou nebo vysokotlakým čističem.

  Opravy omítek:

  Při opravách zejících trhlin a poškozených ploch omítky dbejte na to, aby malta použitá k opravě odpovídala pevností a strukturou stávající omítce. Opravená místa musejí být před natřením dobře vytvrzená a vyschlá.

  Příprava materiálu

  Materiál před použitím promíchejte. V případě potřeby nařeďte max. 3 % čisté vody do konzistence vhodné k nanášení.

  Postup nanášení

  Omítku natáhněte nerezovým hladítkem, stáhněte na tloušťku zrna a ještě mokrou uhlaďte plastovým hladítkem. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, je třeba nasadit dostatečný počet pracovníků, ucelenou plochu nanášet najednou a napojovat do mokrého.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Základní nátěr: Capatect Putzgrund zředěný max. 5 % vody ve zhruba stejném odstínu jako omítka.

  Krycí vrstva: Capatect CarboPor Strukturputz

  U extrémně nasákavých, silně zvětralých podkladů nebo podkladů, ze kterých jste odstranili starý nátěr chemickou cestou, je nutno nejprve provést základní nátěr materiálem CarboSol Grund (spotřeba cca 200-300 g/m2).

  Spotřeba

  Capatect CarboPor-Reibputz 10: cca 1,8 kg/m2

  Capatect CarboPor-Reibputz 15: cca 2,3 kg/m2

  Capatect CarboPor-Reibputz 20: cca 2,8 kg/m2

  Capatect CarboPor-Reibputz 30: cca 4,0 kg/m2

  Spotřeba závisí na vlastnostech podkladu a aplikační metodě. (Orientační hodnoty bez záruky, přesnou spotřebu je třeba zjistit na zkušební ploše.)

  Podmínky při zpracování

  Materiál neaplikujte při teplotách nižších než + 5 °C (teplota vzduchu, materiálu a podkladu při vlastní aplikaci a schnutí), na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Tyto podmínky musí být dodrženy alespoň 2 dny po nanesení omítky. Pozor při nebezpečí nočních mrazíků!

  Vysychání / doba vysychání

  Při 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % v závislosti na struktuře cca 24 hodin. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

  Čistění nářadí

  Ihned po použití čistou vodou.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Přesto však při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Chraňte před dětmi. Nevylévejte do kanalizace.

  Určeno pro profesionální použití.

  Prosím pozor (stav v době tisku)

  Do strukturovaných omítek Capatect CarboPor se přidávají přírodní písky, které mohou způsobit odchylky barevného odstínu. Z tohoto důvodu použijte na souvislé plochy pouze materiál se stejným výrobním číslem, materiál s různými výrobními čísly je třeba promíchat.

  Kvůli zamezení vzniku viditelně nastavovaných míst pracujte bez přerušení a materiál nanášejte „mokrý do mokrého". Aby zůstaly zachovány specifické vlastnosti výrobků Capatect CarboPor, nemíchejte je s jinými výrobky. Výrobek není vhodný na vodorovné plochy zatěžované vodou.

  Likvidace

  K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu a znečištěné obaly likvidujte podle místních předpisů jako ostatní odpad. Číslo odpadu 08 01 12.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123Fax: +420 315 745 080E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Technické informace

  Bezpečnostné listy