caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/157352/050830_capatect_carbopor_easy_18kg_SI.png

Capatect Carbopor Easy

 • Účel použití

  Strukturované omítky Capatect CarboPor Easy jsou plněné uhlíkovými vlákny, mají vysokou difúzní schopnost a jsou vodoodpudivé (výrazný „perličkový" efekt). Díky fotokatalytickému účinku se strukturované omítky Capatect CarboPor Easy vyznačují aktivním samočisticím efektem a zvýšenou ochranou omítky proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a houbami).

  Vlastnosti

  • optimalizované snadné a elegantní zpracování
  • vysoce mechanicky odolné
  • vysoká vydatnost
  • vysoce prodyšné pro vodní páry
  • samočisticí efekt
  • vybavené proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasy a houby)
  • odolné vlivům povětrnosti

  Balení / velikosti nádob

  Vědro 18 kg

  24 vědra na paletě.

  Barevné odstíny

  Bílá skladem, další odstíny na objednání. Lze tónovat tónovacími barvami CaparolColor v množství max. 3 %, nebo si nechat připravit požadovaný odstín ve výrobním závodě nebo u prodejce.

  Skladování

  V chladu, nad bodem mrazu.

  Originální uzavřené obaly lze skladovat 6 měsíců od data výroby.

  Technická data

  Permeabilita vody v kapalné fázi:

  W3 – nízká

  0,037 kg/m2.24h0,5 podle EN 1062-3

  0,02 kg/m2 po jedné hodině/ 0,085 kg/m2 po 24 hodinách podle ETAG 004 část 5.1.3.1

  Difúze vodních par:

  V1 – vysoká

  µ = 20

  Třída reakce na oheň A2

  Soudržnost: >= 0,3 MPa

  Hustota: 1320 kg/m3

  Konzistence: pastovitá

  Pojivová báze

  Emulze silikonových pryskyřic plněná rozptýlenými uhlíkovými vlákny.

  Vhodné podkladové materiály

  Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a separačních substancí.

  Úprava podkladového materiálu

  Nové vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

  Nové omítky se musejí kvůli vytvrdnutí nechat cca 2-4 týdny (podle počasí) nenatřené. Křídující povrch a případný sintrový povlak je třeba odstranit.

  Staré pevné vápenné, vápenocementové a cementové omítky:

  Silně znečištěné nebo řasami porostlé plochy důkladně očistěte okartáčováním (přitlačit!) nebo vysokotlakým čističem.

  Porosty mechů nebo řas:

  Odstraňte mechanicky, napadené plochy napusťte dosyta fungicidním přípravkem Capatox. Nechte důkladně vyschnout.

  Omítky s odprýskávajícími zrny:

  Zasucha okartáčujte a celou plochu dobře umyjte vodou. Proveďte základní nátěr materiálem CarboSol Grund.

  Staré minerální nebo disperzní nátěry:

  Nezvětralé staré nátěry, které dobře drží, očistěte suchou nebo mokrou cestou. Zvětralé staré nátěry, které dobře nedrží, důkladně odstraňte broušením, seškrábáním, chemickou cestou nebo vysokotlakým čističem.

  Opravy omítek:

  Při opravách zejících trhlin a poškozených ploch omítky dbejte na to, aby malta použitá k opravě odpovídala pevností a strukturou stávající omítce. Opravená místa musejí být před natřením dobře vytvrzená a vyschlá.

  Příprava materiálu

  Materiál před použitím promíchejte. Neřeďte!

  Postup nanášení

  Omítku natáhněte nerezovým hladítkem, stáhněte na tloušťku zrna a ještě mokrou uhlaďte plastovým hladítkem. Aby se zabránilo značení jednotlivých tahů, je třeba nasadit dostatečný počet pracovníků, ucelenou plochu nanášet najednou a napojovat do mokrého. Doporučujeme materiál na ucelenou plochu promíchat najednou ve větší nádobě.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Základní nátěr: Capatect Putzgrund zředěný max. 5 % vody ve zhruba stejném odstínu jako omítka.

  Krycí vrstva: Capatect CarboPor Easy Strukturputz

  U extrémně nasákavých, silně zvětralých podkladů nebo podkladů, ze kterých jste odstranili starý nátěr chemickou cestou, je nutno nejprve provést základní nátěr materiálem CarboSol Grund (spotřeba cca 200-300 g/m2).

  Spotřeba

  Capatect CarboPor Easy Strukturputz 10: cca 1,2 – 1,5 kg/m2

  Capatect CarboPor Easy Strukturputz 15: cca 1,6 – 2,0 kg/m2

  Capatect CarboPor Easy Strukturputz 20: cca 2,0 – 2,5 kg/m2

  Upozornění: jedná se o orientační hodnotu bez záruky. Spotřeba je výrazně ovlivněna vlastnostmi podkladu, způsobem aplikace, tónováním omítky a dobou skladování.

  Zpracovatel je povinen na vlastní odpovědnost ověřit skutečnou spotřebu na zkušební ploše.

  Podmínky při zpracování

  Materiál neaplikujte při teplotách nižších než + 5 °C (teplota vzduchu, materiálu a podkladu při vlastní aplikaci a schnutí), na přímém slunci, při dešti nebo silném větru. Tyto podmínky musí být dodrženy alespoň 2 dny po nanesení omítky. Pozor při nebezpečí nočních mrazíků!

  Vysychání / doba vysychání

  Při 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 % v závislosti na struktuře je omítka po cca 24 hodinách proschlá, a po 2 – 3 dnech ji lze zatěžovat. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí odpovídajícím způsobem prodlužuje.

  Čistění nářadí

  Ihned po použití čistou vodou.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Výrobek není nebezpečnou směsí ve smyslu zákona o chemických látkách a chemických směsích. Přesto však při práci dodržujte běžná hygienická opatření. Chraňte před dětmi.

  Prosím pozor (stav v době tisku)

  Je třeba počítat s tím, že v závislosti na nasákavosti, druhu a struktuře podkladu, jednotlivých vrstev, vlivů okolí a světelných poměrů, jakož i odchylkami vstupních surovin je možný výskyt malých odchylek barevného odstínu, a jemných trhlin nebo kráterků. Z těchto důvodů může být nutný sjednocující nátěr fasádní barvou CarboSol nebo AmphiSilan. Nároky nebo reklamace z výše uvedených důvodů nemohou být uznány. K zabránění vlivu deště po dobu schnutí zakryjte v případě potřeby fasádu plachtami. Stejně tak doporučujeme ochranné zakrytí v případě silného větru nebo přímého slunečního záření. Omítka není vhodná na vodorovné plochy zatěžované vodou.

  Okolí ošetřovaných ploch, zvláště sklo, keramiku, keramické obklady, přírodní kámen a kovy zakryjte. Případné znečištění omyjte ihned, nečekejte, než omítka zaschne.

  Likvidace

  K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné obaly. Zbytky materiálu a znečištěné obaly likvidujte podle místních předpisů jako ostatní odpad. Číslo odpadu 08 01 12.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Technické informace

  Bezpečnostní listy