PremiumColor

Prémiová interiérová barva pro brilantní odstíny.
 • caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/218694/062018_PremiumColor.png

  Účel použití

  Pro barevné nátěry stěn a stropů ve vnitřních prostorech, podrobených zvýšenému namáhání. PremiumColor vytváří ušlechtile matný povrch s mimořádnou brilantností barevného odstínu a zmenšuje psací efekt u silných barevných odstínů.

  Vlastnosti

  ■   vodou ředitelná, ekologická barva bez zápachu

  ■   s vynikající schopností oprav

  ■   minimalizuje emise a neobsahuje rozpouštědla

  ■   zmenšuje psací efekt

  ■   vysoce robustní povrch

  ■   intenzivní brilantnost barevných odstínů

  ■   odolná vůči vodou rozpustným dezinfekčním a čistícím prostředkům

  Materiálová báze

  Disperze plastu podle DIN 55945

  Balení / velikosti nádob

  4,7 l, a 11,75 l

  Barevné odstíny

  ColorExpress

  PremiumColor je k dostání výhradně jako základní materiál a je nutné jej před úpravou na požadovaný barevný odstín strojově tónovat pomocí systému ColorExpress. Při odběru 100 litrů a více v jednom barevném odstínu a zakázce na přání je možné i tónované dodání ze závodu. Aby bylo možné rozpoznat případné vady barevného tónování, zkontrolujte před zpracováním přesnost barevného odstínu. Na souvislých stěnách použijte jen barevné odstíny jednoho vyhotovení (šarže).

  Při použití slabě kryvých barevných odstínů jako je červená, oranžová, žlutá, doporučujeme provést základní nátěr adhezní základní barvou Caparol ve vhodném odstínu základní barvy. Příslušné barevné odstíny základních barev jsou k dostání v odděleních tónování barev ColorExpress. Na závěr je možné provést dočasný a konečný nátěr pomocí PremiumColor v příslušném barevném odstínu.

  Stupeň lesku

  Tupě matná (podle DIN EN 13300)

  Skladování

  V chladu chraňte před mrazem

  Technická data

  Charakteristické údaje podle DIN EN 13 300:
  Odchylky od technických charakteristik jsou možné podle barevného odstínu.

  Otěr za mokra

  třída 1, odpovídá odolnosti proti oděru podle DIN 53778

  Maximální zrnitost

  jemná (< 100 µm)

  Hustota

  cca 1,1 g/cm3

  Vhodnost podle technické informace č. 606 definice oblastí použití

  uvnitř 1

  uvnitř 2

  uvnitř 3

  venku 1

  venku 2

  +

  +

  +

  (–) nevhodné / (○) podmíněně vhodné / (+) vhodné

  Vhodné podkladové materiály

  Na podkladech nesmí být nečistoty, separační substance a podklady musí být suché. Dodržujte VOB, část C, DIN 18363, odst. 3.

  Příprava materiálu

  Omítky třídy malty PII a PIII / pevnost v tlaku podle DIN EN 998-1 s min. 2 N/mm2: Pevné, normálně savé omítky natírejte bez předběžné úpravy. Na hrubě porézní, písčité, savé omítky použijte základní nátěr s přípravkem Capagrund.

  Sádrové omítky třídy malty PIV / s pevností v tlaku podle DIN EN 13279 s min. 2 N/mm2: Základní nátěr základním adhezním nátěrem Caparol-Haftgrund. Sádrové omítky s nepropustnou slinutou vrstvou obruste, zbavte prachu a natřete základním nátěrem Caparol-Tiefgrund TB.

  Sádrové stavební desky:

  Na savé desky použijte základní nátěr přípravkem Capagrund nebo Caparol-Tiefgrund TB. Na silně zhutněné, hladké desky použijte pojivový základní nátěr adhezním prostředkem Caparol-Haftgrund.

  Sádrové desky (sádrokartonové desky):

  Zabruste otřepy po tmelení. Místa se sádrovou stěrkou a nedostatečnou pevností zpevněte prostředkem Caparol-Tiefgrund TB. Proveďte základní nátěr prostředkem Caparol-Haftgrund, nebo Capagrund. U desek s obsahem vodou rozpustných, zabarvujících látek proveďte základní nátěr prostředkem Caparol Filtergrund.

  Beton:

  Odstraňte zbytky separačních přípravků a křídových, písčitých substancí.

  Pórobeton:

  Proveďte základní nátěr přípravkem Capaplex, zředěným v poměru 1 : 3 s vodou.

  Vápenopískové cihly a cihelné režné zdivo:

  Barvu nanášejte bez předběžné úpravy.

  Nosné nátěry:

  Matné, slabě savé vrstvy přepracujte přímo. Na silně savé staré nátěry použijte základní nátěr přípravkem Capagrund. Lesklé povrchy a lakované nátěry zdrsněte. Proveďte základní nátěr základním adhezním přípravkem Caparol-Haftgrund.

  Nenosné nátěry:

  Odstraňte nenosné lakové nebo disperzní barvy nebo vrstvy omítek ze syntetické pryskyřice. Na slabě savé, hladké plochy použijte základní nátěr adhezním prostředkem Caparol-Haftgrund. Na hrubě porézní, písčité, savé omítky použijte základní nátěr s přípravkem Capagrund. Nenosné vrstvy minerálních barev odstraňte mechanicky a plochy zbavte prachu. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

  Nátěry klihovými barvami:

  Omyjte až na podklad. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

  Nenatřené papírové tapety z hrubých vláken, reliéfní nebo ražené tapety:

  Barvu nanášejte bez předběžné úpravy.

  Nepřiléhající tapety:

  Odstraňte beze zbytků. Smyjte lepidlo a zbytky makulatury. Proveďte základní nátěr přípravkem Caparol-Tiefgrund TB.

  Plochy napadené plísní:

  Odstraňte příčinu vlhkosti. Odstraňte napadení plísní nebo houbami mokrou metodou. Plochy omyjte přípravkem Capatox a nechte dobře uschnout. Proveďte základní nátěr podle druhu a kvality podkladu. Na plochách s dále trvajícím nebezpečím napadení plísní proveďte závěrečnou vrstvu přípravkem Indeko-W. Dodržujte při tom zákonné a úřední předpisy (např. Nařízení o biologických a nebezpečných látkách).

  Plochy se skvrnami od nikotinu, vody, sazí nebo mastnoty:

  Znečištění nikotinem a skvrny od sazí nebo mastnoty omyjte vodou s přídavkem domácích čistících prostředků rozpouštějících tuky a nechte dobře uschnout. Zaschlé skvrny od vody očistěte za sucha kartáčem. Proveďte překližovací základní nátěr přípravkem Caparol Filtergrund.

  Dřevo a dřevěné materiály:

  Proveďte vrstvu vodou ředitelnými, ekologickými akrylovými laky Capacryl nebo polyuretanovými laky Capacryl.

  Malá vadná místa:

  Po odpovídající přípravě povrchu pomocí tmelu Caparol-Akkordspachtel opravte povrch podle návodu ke zpracování a případně proveďte základní nátěr.

  Postup nanášení

  Zpracujte štětcem a válečkem (nylonový váleček 18).
  Pracovní nářadí po použití očistěte vodou.

  Ředění

  PremiumColor lze ředit max. do 3 % pitnou vodou

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Mezivrstvu a závěrečnou vrstvu proveďte přípravkem PremiumColor. U rozměrných ploch je možné naředit přípravek PremiumColor max. 3 % vody. Při použití slabě krycích barevných odstínů doporučujeme provést základní nátěr adhezivním přípravkem Caparol-Haftgrund v odpovídajícím barevném odstínu základní systémové vrstvy.

  Spotřeba

  Cca 125 ml/m2 na pracovní operaci na hladkém podkladu. Na drsné povrchy odpovídající větší množství. Zjistěte si přesnou spotřebu zkušebním nátěrem.

  Podmínky při zpracování

  Zpracování:

  Před zpracováním materiál důkladně promíchejte. Abyste docílili co nejlepšího výsledku, použijte při zpracování malířský váleček Raotanyl 18 od výrobce Rotaplast. Zásadně se používají nylonové válečky s délkou vlasu 14 - 18 mm, které neinklinují k hromadění materiálu v okrajových partiích. Barvu PremiumColor naneste rovnoměrně a válečkem pohybujte jedním směrem.

  Mezní nejnižší teplota při zpracování a usychání:

  teplota okolního vzduchu a podkladu +5 °C.

  Vysychání / doba vysychání

  Při +20° C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 4 – 6 hodinách na povrchu suchý a přetíratelný. Proschnutý je po cca 3 dnech. Úplná odolnost barvy proti otěru je dosažena po době schnutí v délce 14 dnů. Při nízké teplotě a vyšší vlhkosti vzduchu se tyto časy prodlužují.

  Čistění nářadí

  Nářadí po aplikaci důkladně vymyjte teplou vodou.

  Upozornění

  Aby nedocházelo k vytváření nánosů, natírejte metodou „mokré do mokrého" jedním tahem. Abyste zachovali speciální vlastnosti tohoto výrobku, nesmíte jej míchat s jinými materiály. Otisky a opravy v ploše závisejí na mnoha faktorech a jsou tudíž nevyhnutelné. Při nanášení na samolepicí šablony, nástěnné nálepky a lepicí pásky na površích s nátěrem PremiumColor může docházet ke zmenšení lepivosti. V případě potřeby proveďte zkoušky lepivosti.

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Chraňte před dětmi. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-metyl-2H- isothiazol-3-on. Může vyvolávat alergické reakce.

  Během zpracovávání a usychání dbejte na důkladné větrání. Během používání výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě omyjte postižené místo důkladně vodou. Nenechte uniknout do kanalizace, vody nebo půdy. Po použití okamžitě umyjte nářadí vodou a mýdlem. Při broušení použijte prachový filtr P2. Nevdechujte kapičky rozstříkané barvy. Použijte kombinovaný filtr A2/P2.

  Likvidace

  K recyklaci předejte pouze obaly vyprázdněné od zbytků. Tekuté zbytky materiálů odevzdejte na sběrné místo pro staré barvy / staré laky, zaschlé zbytky materiálů zlikvidujte jako stavební a demoliční suť nebo jako odpady z osídleného prostoru, či domovní odpad.

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  tohoto výrobku (kategorie A/a): 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 1 g/l VOC.

  Prohlášení o obsažených látkách

  Polyvinylacetátová pryskyřice, silikáty, voda, aditiva, konzervační prostředky (metylisothiazolinon, benzisothiazolinon)

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.:+ 420 315 745 094
  Fax:+ 420 315 745 080
  E-Mail: caparol@caparol.cz

  Technické informace

  Bezpečnostné listy