CarboSol

 • caparol_pim_import/caparol_cz/products/image/224872/063130_CarboSol_22kg_CZ.png

  Účel použití

  Díky nově vyvinuté kombinaci pojiv Silacryl-silikon a nanostruktuře pigmentů a plnidel se podařilo minimalizovat špinavost nátěru. Carbosol obsahuje uhlíková vlákna, extrémně odpuzuje dešťovou vodu a je paropropustný.

  Natřený povrch je minerálního charakteru, matný, vzhledem podobný povrchům natřeným vápennou barvou. Tyto vlastnosti předurčují barvu CarboSol pro použití na objekty v památkové péči a nátěry s vysokým obsahem vápna.

  Vlastnosti

  • ředitelná vodou
  • s minimálním zápachem
  • odolná proti povětrnostním vlivům podle VOB
  • vysoce propustná pro CO2
  • vodoodpudivá („perličkový" efekt) minimalizuje zašpinění fasády
  • obsahuje speciální fotokatalyticky působící pigmenty, které zajišťují samočistící efekt a zvýšenou ochranu povrchu proti primárnímu napadení mikroorganismy (řasami a plísněmi)
  • odolná proti agresivním látkám v ovzduší
  • nanoporézní struktura – nevytváří film
  • nízké pnutí, není termoplastická
  • vynikající krycí schopnost
  • nízká plnivost
  • obsahuje uhlíková vlákna
  • snadné zpracování

  Materiálová báze

  silikonová emulze

  Balení / velikosti nádob

  7 kg a 22 kg

  Barevné odstíny

  Bílá. Tónování ColorExpress.  Větší množství se tónuje ve výrobě.

  Stupeň lesku

  Matný

  Skladování

  V chladu, chraňte před mrazem.

  Hustota

  cca 1,48 g/cm3

  Tloušťka suché vrstvy

  100 – 200 µm

  Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve vztahu k difuzi sdH2O

  < 0,03 m, nízká V1

  Propustnost vody (hodnota w)

  < 0,06 (kg/(m2.h0,ř)) nízká W3

  Vhodné podkladové materiály

  Veškeré běžné povrchy fasád.

  Úprava podkladového materiálu

  Povrch musí být čistý, pevný, suchý,

  Vápenocementové a cementové omítky:

  Pevné normálně nasákavé omítky aplikujte CarboSol Grund

  Na hrubé porézní nasákavé omítky, uvolňující písek, použijte základní nátěr neředěným přípravkem Carbosol Grund.

  Stávající omítky disperzní a silikonové:

  Překontrolujte soudržnost omítek s podkladem. Aplikujte první nátěr neředěného Carbosol Grundu

  Stávající silikátové nátěry a podklady:

  Očistěte povrch mechanicky a tlakovou vodou Odstraňte nesoudržné podklady, uvolňující písek a aplikujte jeden neředěný nátěr Carbosol Grund.

  Beton:

  Odstraňte případné zbytky odpuzujících látek a látky, uvolňující prach a písek. V případě uvolňování písku, použijte neředěný Carbosol Grund.

  Pórobeton:

  Aplikujte základní nátěr neředěným přípravkem Carbosol Grund.

  Nosné nátěry:

  Matné slabě nasákavé nátěry natírejte přímo.

  Lesklé povrchy a nátěry lakem zdrsněte. Aplikujte neředěný Carbosol Grund.

  Nenosné nátěry:

  Nenosné nátěry lakem, disperzními barvami nebo vrstvy omítek na bázi umělé pryskyřice a minerální nátěry odstraňte.

  Plochy napadené plísní:

  Napadení plísněmi odstraňte. Plochy natřete přípravkem Capatox, a nechte dostatečně vyschnout. Důležité! Neoplachujte. Po vyschnutí natřete fasádu neředěným Carbosol Grundem a následně aplikujte 2 vrstvy barvu CarboSol

  Malá defektní místa:

  Po předchozí příslušné úpravě natřete barvou Cap-elast podle předpisu na zpracování.

  Příprava materiálu

  Před použitím dobře promíchejte.

  Postup nanášení

  Aplikujte: stříkáním, válečkem nebo štětcem

  Airless:
  úhel 50°
  tryska 0,021 – 0,023
  tlak 150 – 180 bar

  Nespri:
  úhel 20°- 30°
  tryska 0,017 – 0,019"

  tlak 150 – 180 bar
  Aplikujte dva nátěry.

  Ředění

  Základní nátěr: CarboSol  řeďte max. 5 % pitné vody.

  Finální nátěr:    CarboSol  řeďte max. 5 % pitné vody.

  Postup nanášení jednotlivých vrstev

  Pro uznání garance v rámci programu Caparol Clean Concept  je nutné  dodržet následující podmínky.
  Nátěr fasád napadených řasami a plísněmi: Řasy a plísně odstraňte mechanicky  
  tlakovou vodou za dodržení zákonných předpisů. Po vyschnutí napusťte očištěnou  plochu přípravkem Capatox a nechte znovu dostatečně vyschnout.
  Po vyschnutí fasády aplikujte penetrační nátěr přípravkem CarboSol Grund a následně aplikujte fasádní barvu CarboSol ve dvou vrstvách.
  K dosažení nejlepší ochrany proti plísním a řasám je třeba aplikovat  CarboSol ve dvou vrstvách.
  Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.
  Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,6 – 0,8  kg/m2.
  Tloušťka vrstvy musí dosahovat uprostřed minimálně 200 m. Každý následný
  nátěr s přibližnou spotřebou 0,3 kg/m2 zvyšuje tloušťku vrstvy o dalších 100 m.
  Nátěr nových silikonových omítek z produkce společnosti Caparol:
  Na nově provedené silikonové omítky (max. do 30 dní po natažení omítky) aplikujte
  fasádní barvu CarboSol bez předchozího penetračního nátěru. V případě  delšího časového odstupu konzultujte vhodný penetrační nátěr s technickým  poradcem.

  Spotřeba

  Spotřeba pro hladké povrchy do max. tl. zrna 1,5 mm je 0,4 – 0,6 kg/m2.

  Spotřeba pro hrubší povrchy pro tl. zrna 2 mm a více je 0,6 – 0,8  kg/m2.

  Podmínky při zpracování

  Zpracovávejte při teplotě vyšší než +5°C pro podklad, materiál a okolní vzduch při  zpracování a vysychání.

  Vysychání / doba vysychání

  Při teplotě 20°C a 65% vzdušné vlhkosti, lze další vrstvu   aplikovat cca po 12 hodinách. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu mohou   prodloužit dobu schnutí.

  Čistění nářadí

  Ihned po aplikaci umyjte vodou.

  Upozornění

  Používejte vždy nové nářadí, abyste zabránili případné bakteriální kontaminaci  z jiných produktů

  Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

  Tento výrobek je toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Dodržujte běžná bezpečnostní a hygienická opatření při zacházení s chemickými produkty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Určeno pro průmyslové zpracování. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listě.
  Nevylévejte do kanalizace. Určeno pro průmyslové zpracování.

  Likvidace

  Na recyklaci odevzdávejte jen beze zbytku vyprázdněné nádoby.
  Zbytky materiálu: Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 (kód  08 01 12). Znečištěné obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

  Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)

  Evropský limit pro obsah VOC látek tohoto výrobku (Kat. A/c): 40 g/ l (2010). Tento  výrobek obsahuje max. 5 g/l VOC.

  Prohlášení o obsažených látkách

  Carbosol obsahuje uhlíková vlákna, silikon, akrylovou disperzi, oxid titaničitý,  uhličitan vápenatý, silikáty, pomocné filmotvorné látky, konzervační látky, vodu Carbosol obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2Hisothiazol-3-on a 2-methyl-2H- isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

  Servisní středisko pro zákazníky

  Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123Fax: +420 315 745 080E-Mail: info@caparol.czwww.caparol.cz

  Technické informace

  Bezpečnostné listy